Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNS AGZADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkek adamda peşew etmeden soň we täret edilende çygynma netijesinde, nem görnüşli bölünip çykmalaryň bolmagy adaty, kadaly ýagdaý hasaplanýar. Peşew çykaryş ýollaryndan ak, nem görnüşli bölünip çykmalaryň kadaly ýüze çykmagy, peşew çykaryş ýollaryň, erkeklik jyns mäziniň alawlama ýagdaýlary hem-de hlamidioz, mikoplazmoz ýokançlyklary üçin mahsus alamatdyr. Şeýle-de, ak bölünip çykmalar kömelekli ýokançlykda hem syn edilýändir.

Bölünip çykmalaryň anyk sebäbini kesgitlemek üçin urolog lukmanyna ýüz tutup, peşew çykaryş ýollaryndan çykýan nemiň bakteriologiki barlagyny geçirmek gerekdir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3580 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Ahmet

Hormatly lyknan meniñ aýalym bilen bolanymda hij hili ol gyhynnaýarla elmidama sebabi namedenka!

 
  1. Berdi

Erkegin doli hokman ak bolmalymyka ? Dol sepbesik bolsa gowumyka?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location