Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KRIPTORHIZM WE ÖNELGELILIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly Mätäji!

Elbetde, bejergi tapgyrlaryny (siz nähili serişdeleri alandygyňyzy beýan etmeýärsiňiz) alyp, ýumurtgajyklarda erkeklik öýjükleriniň emele gelmegini tijendirmäge synanyşmak zerurdyr. Oglanjyklarda ýerine düşmedik ýumurtgajyklara operatiw bejergini ömrüniň birinji 12-18 aýynyň dowamynda (soňky möhlet-2 ýaşa çenli) geçirmek zerur we peýdaly hasaplanýar. Şeýle möhletde geçirilen operatiw bejergi önelgelilik ukybynyň 90%-niň saklanyp galmagyny üpjün edýär. Bejerginiň gijikdirilmegi önelgelilik ukybynyň peselme ähtimallygyny ýokarlandyrýar. Degişli bejergi tapgyry alnyp bolnandan soň, dölüň barlagyny geçirip, bejerginiň netijeleri babatda gaýtadan lukmanyň maslahatyny almak zerurdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2183 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lekar

Dogabitdi bir taraplaýyn Kriptorhizmiň operasiýa edileninden soň,goý shol tarapky yumurtga kadaly ýagdaýda ösmän,funksiýasyny ýitiräýsin,beýleki tarapky yumurtganyn hasabyna spermatozoidler(jyns öýjügi)emele geläýmeli.Mesele bu ýerde çep tarapky...

Dogabitdi bir taraplaýyn Kriptorhizmiň operasiýa edileninden soň,goý shol tarapky yumurtga kadaly ýagdaýda ösmän,funksiýasyny ýitiräýsin,beýleki tarapky yumurtganyn hasabyna spermatozoidler(jyns öýjügi)emele geläýmeli.Mesele bu ýerde çep tarapky yumurtgadadyr.Mümkin onyň hem ýetmezçilikleri bardyr.A ol meseläni ýüz tutan lukmanyňyz bilýändir,belki.Tanyşlarym bar,hut shu keseli başdan geçiren,tüweleme maşgalaly,çagaly.Mätäji,Sizede kaka bolmak bagty nesip etsin,bejergini sypdyrmaň,soňuna çenli göreşiň,netijesini görüň!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location