Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GONOWAKSINA BARADA MAGLUMAT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Gonowaksina – sözenek keseli dörediji gonokokk ýokançlyklarynyň gowşadylan görnüşinden taýynlanan serişdedir. Lukmançylykda sözenek keseliniň, erkek we aýal jyns agzalarynyň alawlama keselleriniň bejergisinde ulanylyp, bedeniň immun ulgamyny taplandyryjy serişde bolup hyzmat edýändir.

Bejergi serişdäniň 0,3-0,4ml. mukdaryndan başlanylyp, ol her gün keseliň geçiş aýratynlyklaryna baglylykda, 0,1-0,2 ml. çenli köpeldilip bilner. Dermanyň täsiri bilen gyzgynyň galmagy, üşütme, bedende döreýän agyrylar, sikeslenen agzalarda döreýän agyrylar, limfa düwünleriň ulalmagy ýaly alamatlar döräp bilýändir.

Ýürek-damar, peşew çykaryş ulgamynyň agyr kesellerinden, inçekeselden, howply täze döremelerden ejir çekýän näsaglara bu dermany ulanma bolýan däldir.

Ýüze çykyp biljek ýaramaz täsirleriň öňüni alyp, bejerginiň netijeli bolmagy üçin gonowaksina lukmanyň gözegçiligi bilen kabul edilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2366 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location