Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNS AGZADA DÖRÄP BILJEK ÖRGÜNLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.54 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Ujytda düwürtijikleriň ýa-da başga örgünleriň döremeginiň sebäbini barlag geçirmezden anyklama synanşygy çaklamalara getirip biler. Çünki sizi biynjalyk edýän düwürtik görnüşdäki örgünler kömelekli zeperlenmeleriň, deriniň streptodermiýa keseliniň, galtaşykly mollýuskiň, kondilomalaryň ýa-da ownuk papillomalaryň alamaty bolup biler. Geçmeýän örgünleriň sebäbini we görnüşini anyklamak üçin dermatowenerolog ýa-da urolog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3336 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Maksat

Essalamualeykum Lukman! Men ujyt sowuklama bolly welin bejergi allym emma wagyt gecmegi bilen yene sowuklama alamatlary peyda bolyar. Urologlara yuz tutmana cekinyan men masgalaly welin mana maslahat berayinda ????

 
  1. Gangsta

Hormatly lukman meniñ size sheyle soragym bar gyzlygy alynamdyk gyz bilen gyzlygyny alman jyns aragatnashygyny edip nbolarmy???

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location