GÖWRELILIKDEN GORANMAGYŇ OŇAÝSYZ USULY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (55 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilikden goranmagyň bu usulynyň islenen wagty çaga galmagyna bökdençlik döretmejekdigini belläsim gelýär. Ýöne jynsy gatnaşyklaryň başynda (ujyt jynshanadaka) ujytdan bölünip çykýan jyns mäziniň suwuklygynda hem spermatozoidleriň bardygyny we olaryň göwrelilige getirip biljekdigini aýtmalydyr. Bu hem bu goranma usulynyň az netijeli tarapy bolup durýandyr.

Ondan başga hem, dölüň bölünip çykmagyny gözegçilikde saklama ýagdaýy erkek adamyň nerw ulgamyny dartgynlykda saklap, ol jynsy gatnaşyklardan doly lezzetlilik we gowşama duýgusyny alyp bilmeýär. Dölüň aýal tarapdan "kabul edilmezligi" bolsa, ony onuň düzümindäki gormonlardan, prostaglandin biologiki işjeň maddalardan, witaminlerden mahrum edýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 7531 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Alex

Salam lukman...Semremegiň iň aňsat usulyny bilesim gelyar... Shu barada yazaysaňyz!

 
  1. Lukman

Guwanç!<br /> Jynshananyň girelgesinde ýerleşýän bartolin mäzleriniň sowuklama ýagdaýy-bartolinit, mäziň ulalyp çişmegine getirip biler. Onuň agyryp, wagtyň geçmegi bilen iriňlemegi we ýarylmagy mümkin. Oňaýsyzlyklaryň we gaýraüzülmeleriň öňüni...

Guwanç!<br /> Jynshananyň girelgesinde ýerleşýän bartolin mäzleriniň sowuklama ýagdaýy-bartolinit, mäziň ulalyp çişmegine getirip biler. Onuň agyryp, wagtyň geçmegi bilen iriňlemegi we ýarylmagy mümkin. Oňaýsyzlyklaryň we gaýraüzülmeleriň öňüni almak üçin lukmana ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Dowamy
 
  1. Guwanch

Hormatly lukman. Bu saytda her hili soragyn jogabyny yazyanyz. Beryan jogaplarynyza sag bolsun aytyan.yene size sorag bn yuzlenyan.gyzyn uyat yerinde cis doredi.kicijek yone cala agyryly.mana sizin maslahatynyz gerek.cyban yaly yone gaty maze...

Hormatly lukman. Bu saytda her hili soragyn jogabyny yazyanyz. Beryan jogaplarynyza sag bolsun aytyan.yene size sorag bn yuzlenyan.gyzyn uyat yerinde cis doredi.kicijek yone cala agyryly.mana sizin maslahatynyz gerek.cyban yaly yone gaty maze menzeya. Sizden hayyst name etmelidigni aydayn . çişip gyzlygyny yapyp barya. Jogabynyza garasyan kop sag bolun

Dowamy
 
  1. Mekan

Salam lukman men ayalym bilen jinsy gatnasykda jinsymyn peslygy sebaply kosenyan! Sorag jinsy guyclendryan derman serysdesy barmy bar bolsa gazap gecaysenyz.!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location