ÝERLIKSIZ SORAG

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (29 Ses)

Hormatly okyjy!

Lukmanyň esasy borjy näsagyň ýagdaýyny anyklap, oňa lukmançylyk kömegini bermek bolup, kömegiň berlişine näsagyň milleti, jynsy, dini garaýyşlary, jemgyýetçilik we maşgala ýagdaýy (nikadamy, durmuşa çykmadykmy, aýrylşanmy) hiç hili täsirini ýetirmeli däldir. Şonuň ýaly-da, lukmanyň ol ýa-da bu soraglara şahsy garaýşy we pikirleri näsag bilen gatnaşyklara geçirilmeli däldir.

Aýal maşgalanyň jynsy gatnaşyklary nikada ýa-da nikadan öň geçirmegi diňe onuň şahsy işi we çözgüdi bolup durýar. Saglyk ýagdaýynyň käbir taraplaryny anyklamak üçin lukmanyň: "Jynsy gatnaşykda bolýaňyzmy?" diýip soramasy dogry we zerur bolup biler. Ýöne "Sen durmuşa çykdyňmy?" diýen sorag saglyk ýagdaýyny kesgitlemekde maglumat bermeýän, ýerliksiz sorag bolýar.

"Nikada duranmy ýa-da durmadykmy?" diýen soragy lukmanlar diňe iki ýagdaýda berip bilerler: kazyýet-lukmançylyk ekspertleri zorlanma esasynda jenaýat işi gozgalan halatynda we aýal lukmany aýaly göwrelilik babatda hasaba alanda. Soňky ýagdaýda bu sorag, esasan aýalyň göwrelilige bolan garaýşynyň we emosional ýagdaýynyň üýtgeme mümkinçiliklerini anyklamak üçin berilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 6009 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Okyjy

Bu gepleşikde gaty görer ýaly zat ýokmyka diýip pikir edýärin. Lukman durmuşa çykanmy diýip soragyny dogry başlapdyr. Öňünde oturanyň hemme tarapdan ýagdaýyna görä soragyny dowam etdirip bilerdi. Ýöne jynsy gatnaňykda bolýarmysyňyz diýip sorasa...

Bu gepleşikde gaty görer ýaly zat ýokmyka diýip pikir edýärin. Lukman durmuşa çykanmy diýip soragyny dogry başlapdyr. Öňünde oturanyň hemme tarapdan ýagdaýyna görä soragyny dowam etdirip bilerdi. Ýöne jynsy gatnaňykda bolýarmysyňyz diýip sorasa soralanyň gaty görüp, ör gökden gelmegi mümkin. Sebäbi türkmen gyzlarynyň mentalitetine görä ikinji sorag ýaş türkmen gyzlary üçin masgaralama hasap ederdim. Garaz, lukman her ýagdaýda aýratynlykda baş alyp çykmalyda!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location