ADATY DÄL JYNSY GATNAŞYKLAR ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.42 (81 Ses)

Hormatly okyjylar!

Anal (artbujaga) we oral (agyz boşlugyna) jynsy gatnaşyklary adaty däl jynsy gatnaşyklara degişli bolup, jemgyýetde maşgala jübütleriniň olara dürli garaýyşlary bardyr. Elbetde, olar jynsy gatnaşyklara täzelik girizmäge, maşgala jübütleriniň arasynda seksual gyzyklanmany döretmäge, jynsy gatnaşyklary uzaltmaga mümkinçilik berip bilerler. Meselem, oral jynsy gatnaşyklary aýalyň güýçli orgazma (lezzetlilik duýgusyna) ýetmegine kömek edip biler. Ýöne oňa garamazdan, jübütler üçin adaty bolmadyk gatnaşyklaryň saglyk üçin zyýanly taraplarynyň bardygyny bilmek hem zerur bolup durýandyr.

Anal jynsy gatnaşyklaryň saglyk üçin zyýanly taraplary aşakdakylardan ybaratdyr:

► Göni içegäniň nemli gatlagy, jyns agzalaryna mahsus ýokançlyklar toplumyndan tapawutly ýokançlyklary özünde jemläp, peşew we jyns agzalarynyň sowuklama kesellerine sezewar edip bilýändir. Şonuň üçin hem, maşgala jübütlerine ilki anal, soň jynshana jynsy gatnaşyklary, ýuwunma çärelerini geçirmezden ýa-da prezerwatiwy çalyşmazdan geçirmek bolmaýar;

► Artbujagyň jaýryklarynyň we babasylyň döreme ähtimallygy has hem ýokarlanýar. Çünki taýynlyksyz geçirilen (nemlendiriji serişdeler ulanmazdan) anal jynsy gatnaşyklarda artbujagyň nemli gatlagy şikeslenip bilýändir;

► Tebigat tarapyndan göz öňüne tutulmadyk bolansoň, dowamly geçirilýän anal jynsy gatnaşyklar aýlawly ýerleşýän myşsalary gowşadyp, göni içegäniň aşak düşmegine we howanyň saklanmazlygyna getirip bilýändir;

► Köp jübütler anal jynsy gatnaşyklaryň göwrelilikden doly goraýandygyna ynanýarlar. Ýöne bu beýle däldir. Dölüň tötänleýin jynsy agzalaryna düşmegi netijesinde göwrelilik döräp bilýändir;

► Anal jynsy gatnaşyklaryň oňaýsyz we ýaramaz aýratynlyklary iýmit siňdiriş agzalarynyň keselleriniň döremegi üçin şert döredip bilerler (içegeleriň sowuklama keseli, içiň gatamagy ýa-da içiň geçmegi we baş.).

Oral jynsy gatnaşyklary netijesinde sitomegalowirus, uçuk, merezýel, gepatitiň B we C görnüşi, papillomawirusy ýokuşyp biler. Oral jynsy gatnaşyklary arkaly ýokuşyp biljek papillomawirusyň howply 16-njy we 18-nji görnüşleri bolsa bokurdagyň rak keselini döretmäge ukyplydyrlar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 9987 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. лейла

Мен илкинжи гезек жынсы арагатнашык эдемде йоне ган гелмеди наме учин бейле болярка аримин янында хем дилим гысык гызлыгымын чыкмадыгына мен надип озумин гыздыгымы субут эдип билерин ??? Жогабыныза интизарлык билен гарашян !!!

 
  1. Atsyz

El derlemani nadip ayyryp bolyaka lykman aydayynda

 
  1. Hemra

Ujudy ayalynyzyn agyz boslugynda gyjyndyrmak bu umuman adamcylygyn alamaty dal. Bu ayal masgalanyn buyrugyna degislu dal bu yone itlerde bar itler un buyruk adamlar un dal.

 
  1. Aylar

Salam hormatly lukman! ozum 25yasymda 1je oglum bar, sonky wagtlar gowramin cep tarapy erbet agrap yuregime dusyar,cep bowregimdem sowuklama bar, ayagym,elim, kellamin cep tarapy agrayar,yuregimi ekg barlagynda kislarod yetmezciligi bar diyip...

Salam hormatly lukman! ozum 25yasymda 1je oglum bar, sonky wagtlar gowramin cep tarapy erbet agrap yuregime dusyar,cep bowregimdem sowuklama bar, ayagym,elim, kellamin cep tarapy agrayar,yuregimi ekg barlagynda kislarod yetmezciligi bar diyip lukman aydypdy, name sebapden gowramin cep bolegi tutus agrayaka jogabynyza garasyan.Saytyn okyjysy

Dowamy
 
  1. MMA

Salam hormatky lukman! Men köpden bäri sport bilen meşgul bolýaryn. Men sportçylaryn testesteron garmanyny urýandyjlaryny eşitdim.şol peptit enantat garmon rost ýaly garmonlar adamyñ bedrnini ýetiryan zyýany we täsiri hakynda aýdyp beraýyñda...

Salam hormatky lukman! Men köpden bäri sport bilen meşgul bolýaryn. Men sportçylaryn testesteron garmanyny urýandyjlaryny eşitdim.şol peptit enantat garmon rost ýaly garmonlar adamyñ bedrnini ýetiryan zyýany we täsiri hakynda aýdyp beraýyñda şolor hakyndada makala çykaraýynda sebabi türkmen sporty hem ösüp barýar şol garmonlar hakynda bilesi gelýänler az dal!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location