Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYKDA DÖREÝÄN OŇAÝSYZLYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.24 (21 Ses)

Hormatly okyjy!

Aslynda jynshana 7-9 sm uzynlykda bolup, jynsy gatnaşyk wagty ol 15-16 sm çenli uzalyp bilýändir, giňligine bolsa ol 9-10 sm çenli giňemäge ukyplydyr. Jynshananyň uzalmaga we giňelmäge hem bolan ukyby dürli uzynlykdaky ujydy kabul etmäge mümkinçilik berýändir. Jynshananyň şeýle anatomiki aýratynlygy erkek we aýal jyns agzalarynyň ululygynyň deň gelmeýändigi baradaky düşünjäni aradan aýyrmaga kömek edýär.

Şeýle ýagdaýlarda jynsy gatnaşykda ikiňiz üçin hem oňaýly pozany saýlap almak, ujydyň jynshana girmesini çäklendirmek (ony doly salmazlyk) gatnaşyklaryň agyrsyz geçmegini üpjün edip biler. Ondan başga-da, girelgesi ýokarrak ýerleşýän jynshana girmek hem agyryly bolup, gatnaşyklarda emaý bilen çemeleşme, oňaýly pozany saýlama agyrylaryň döremeginiň öňüni alyp biler.

Şeýle hem, jynsy gatnaşyklaryň agyryly geçmegi aýal jyns agzalaryň sowuklama keselinde, çanaklyk agzalaryň sepleşme keselinde, endometriozda, uly mioma düwünlerinde, peşew haltanyň sowuklama keselinde syn edilip bilinýändir.

Dörän kynçylygyň sebäbini anyklamak we anyk maslahat almak üçin lukmana ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3511 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Alo salam lukman

Gylycmyrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam icinde gowy zatlar yerlesdirilipdir kop sagbolsun aytyan

Yusup
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Matkada eroziya doran bolsa wisnewskiy mazy bn bejerip bolyarmy

Zumrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Lukman. Men 8 yyl öñ Warikasel operasiya boldum. Ujudym zadym umumam aparat gul yaly islap dur.Yone bir yumurtgam uly beylekisi bosa kici. Yumurtganyn ulalmagynyn sebabi name bolup bilerka.su hakynda maslahat berayseniz...

Maksat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman ashgazanda kyrksakanak diyilyan name name kesel shonda yara bar bolsa

Kerem
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Lukman men 25 yasymda oylenmedik
ujydym bir ay bari turanok mundan on munyaly yagdaya dusip gormandim jynsy gatnasyga howesim yokarydy
dolin gutarma yagdayy bolyp bilyami
kop diracit etsenem su yagdaya
dusirip bilyami maslahat berin hayys...

Salam Lukman men 25 yasymda oylenmedik
ujydym bir ay bari turanok mundan on munyaly yagdaya dusip gormandim jynsy gatnasyga howesim yokarydy
dolin gutarma yagdayy bolyp bilyami
kop diracit etsenem su yagdaya
dusirip bilyami maslahat berin hayys Lukman

Dowamy
Eldar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Kop diracit etsen ya-da ruhu çokgunlikde bolsan pennisin turman biler. Menem seyle yagdaya dush geldim,1 hepde turmady.Bir hepde sonra duzeldi. Saña maslahatym koprak hoz,badam,şokolad iymelisin.

aly
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

??????????

Guwanch
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location