Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ILKINJI JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.66 (135 Ses)

Hormatly Myrat!

Ilkinji jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary barada we ol babatda ýüze çykyp biljek soraglara jogaby saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we.... ýalňyşlyklary" atly makaladan tapyp bilersiňiz.

Ilkinji gijede ýüze çykyp biljek käbir näsazlyklar baradaky ýene bir makalany ýakyn günlerde  Siziň dykgatyňyza hödürläris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 44526 gezek okalan

Teswirler (8)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. ayperi

Barmak bilen hem gyzlyk alyp bolyamy

 
  1. Şöhratjan

Mana jyns gatnasyklary eder yaly gyz gerek liboy yerden name etmetmeli bolsa edern 67440495

 
  1. jeren

Lukman barde licka yazylyan yer yokmy cekinyanim uc soramana

 
  1. merdan

Lukman gyzlar gyzlygy alynmadyk yagdayynda hem gowreli bolup bilermi...

 
  1. bayram

lukman men toy edenime 4 yyl boldy men jyns gatnashygynda koplench chalt dokyan muny uzakrak wagtlap gatnashyk edip bolar yaly usul yokmyka

 
  1. Ruslan

Lukman!Men köp gyjynyp mejbury emeli döl dokyarin!Nadip saklanyp bolarka?Hemişe gyz nazini isleyan

 
  1. Maksat

Lukman shol aydan taze makalanyzy yazdynyzmy? Eger yazan bolsanyz adyny aydayyn?

 
  1. arslan

hany yazylmada taze makala

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location