Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY HÖWESI NÄDIP DÖREDIP BOLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (103 Ses)

Hormatly okyjymyz!

Jynsy höwesiň ýitmegi ýa-da peselmegi bedende ýüze çykýan näsazlyklar we psihologiki kynçylyklar netijesinde ýüze çykyp biler.

Endokrin bozulmalary, aýal jyns agzalarynyň sowuklama keselleri, göwrelilik ýagdaýynda, dogrumdan soňky döwürde (esasan hem dogrumdan soň ýüze çykýan gamgynlylyk ýagdaýy dörände) jynsy gatnaşygy geçirmäge isleg peselip biler. Oňa garamazdan, är-aýal gatnaşyklarynda döreýän sowuklyk, biri-biriňden öýkelemek, kine saklamak, ynanmazçylyk jynsy gatnaşyklara islegi peseldip biler.

Köplenç jynsy gatnaşyklary geçiriş ýagdaýy, erkek adamyň ünssüzligi, bedeniň gyjyndyryjy nokatlaryny, agzalaryny (erogen nokatlar) ýeterlik oýandyrmazlygy, ýanaşma wagty saýlanyp alnan ýagdaýyň (pozalaryň) oňaýsyzlygy jynsy sowuklygyň ýüze çykmagyna itergi berip biler.

Birinji geçirmeli çäre – adamyňyz bilen içgin gepleşiň.

Jynsy gatnaşyklarda Size nämäniň päsgel berýänligini, nämäniň ýetmeýänligini bile düşünjek boluň.

Adamyňyzyň pikirini bilip, seksual durmuşyňyza täzelikleri girizme (söýgüňizi ýygy-ýygy beýan edip durma, jynsy gatnaşyklary başga ýagdaýda, jaýda geçirmek, oňa taýynlyk döwrüni duýgular we hereketler bilen baýlaşdyrmak) bu ugurda ilkinji peýdaly ädimler bolar.

Beden we nerw ulgamy bilen bagly seksual bozulmalary aradan aýyrmak üçin seksopatolog lukmanlara ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

  • 32045 gezek okalan

Teswirler (13)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman men arimi nadip howeslendirmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ayalynkyny nadende gyjandyryp bolya menin ayalymy gyjandyryp bolan yok name etmeli bolar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gyzyn agzyna bermek dogrymy ya-da dogry dalmi shol kop ar ayal arasyndada bolyar sheyle yagdaylar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Оз дурмышыны озин сазла. Жынсы гатнашык ар аяллык арасындакы зат ахыр.аран наче говы болса машгала шонча Берк болар

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men aýalym bilen günde bolmasam basaga gyzlary pikir etýan ayalym meni doyranok 2 i 3 sapardan kan berenok men 8 9 sapar etmesem ynjalyp bilemok aýalym bilen kop bolar yaly name etmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Adamym jyns gatnaşygynda çalt bolýa.Meniñki soñ höwes döreýär welin name etmeli.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men ilkinji gezek jynsy gatnasykda gan gelmedi namedenka

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="zarifjan"]Salam lukman <br />Menin yuzumde bizamyk cykdy yagny ol nameden cykdy. Jogabynyza garasyan lukmaan[/quote]<br /><br />Bar mashgala lukmanyň ýanyny pul tolede. Gadryny bilersing. Mugt bolsa turkmen gadryny bilmez. Gowy...

[quote name="zarifjan"]Salam lukman <br />Menin yuzumde bizamyk cykdy yagny ol nameden cykdy. Jogabynyza garasyan lukmaan[/quote]<br /><br />Bar mashgala lukmanyň ýanyny pul tolede. Gadryny bilersing. Mugt bolsa turkmen gadryny bilmez. Gowy edyarler wrachlar pul alyarlar. Jogaba garashma. Sag bol diy, minnetdar diy.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman <br />Menin yuzumde bizamyk cykdy yagny ol nameden cykdy. Jogabynyza garasyan lukmaan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Menin durmusa cykanyma 4 yyl boldy men arim bilen jyns gatnasyklary.y etmek islmak so yagdayda name etmeli

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location