Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYKLARYŇ ÝYGYLYGY NÄHILI BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.87 (15 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyklaryň kadalygyna ýa-da uzak arakesmeden soň bolýanlygyna garamazdan, erkek adam üçin hem, aýal üçin hem belli bir gatnaşyklarynyň ýygylygy lukmançylyk jähtinden bellenilmeýär.

Jynsy gatnaşyklaryň ýygylygy beden saglygyna, onuň fiziologiki we psihologiki aýratynlyklaryna, jynsy höwese, aýalyňyza (ýa-da adamyňyza) bolan duýgularyňyza baglydyr.

Bir adam üçin jynsy gatnaşygy her gün geçirmek (günde 2-3 gezek hem) zerur bolsa, başga birinde hepdede 2-3 sapar, üçünji bir adamda bolsa aýda 3-4 gezek isleg döräp biler.

Jynsy gatnaşyklaryň nähili ýygylykda geçirilýändigine garamazdan, esasy zat ol iki tarapda hem kanagatlanma, hoşallyk döretmelidir.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

  • 12064 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. David

salam lukman men 22 yasly owadan oglan yone name uchindir men bir saparam gyz bn bolup gormedim ((((

 
  1. didar

Kabir oglanlaryn yaramayanam bolyada 1gezegede sonun onuni almak ucin nahili derman peyda etyar nadip onuni alyp bolya

 
  1. rap liga

Bet maslahatlanyza sagbolyn

 
  1. merdan

Ok

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location