Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝALYŇ WE ERKEGIŇ JYNSY ISLEGINIŇ ARASYNDA TAPAWUT BARMY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.95 (39 Ses)

Hormatly okyjy!

Biz Siziň soragyňyzy aldyk. Beren soragyňyzyň gyzykly we maşgala durmuşy üçin wajypdygyny, oňa giňişleýin jogap bermegi haýyş edeniňizi göz öňüne tutup, lukmanlarymyz ýörite makala taýynlamagy niýet edindiler. Ol ýakyn günlerde saýtymyzda peýda bolar.

Hormat bilen, saýtyň administratory.

 • 14453 gezek okalan

Teswirler (10)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Gulya

Salam dogtar.Men yoldasym hakda maslahat sorajakdym.Sizin yanynda nadip baryp bolanda,maslahata gaty mohum.Hayys edyas

 
 1. Rahym

Men 28 yasimda birden jynsy islegim gaty artdy we ozumden kici gyzlar bilen gezmage basladym emma sonda da doyamok mana name bolya ylmy acyklamasy barmy

 
 1. begli

Salam men spermanyn % di pes diyya lukman asgabat saherinde ene mahrinde barlandym saondada gowresinde galanak sperman prosendini nadip yokarlandyrup bolya nirde licenya alsam gowy bolarka 28 % prosent diydi lukman. Mende gatnasyk gaty gowy nace...

Salam men spermanyn % di pes diyya lukman asgabat saherinde ene mahrinde barlandym saondada gowresinde galanak sperman prosendini nadip yokarlandyrup bolya nirde licenya alsam gowy bolarka 28 % prosent diydi lukman. Mende gatnasyk gaty gowy nace islesen baryp bolya isledigince

Dowamy
 
 1. Geldish

Orän gyzykly

 
 1. Geldish

Geldish@mail.ru

 
 1. Resul

Gyzykly gitya

 
 1. perhat

Salam hormatly lukman! Men sizden hokmany suratda soramalay zadym bar. Iki soyushyanlerin arasyndaky bir birege bolan ynamsyzlygyn doremegi hakynda. Ginisleyin aydanymda eger menin söyusyanimim gyzlyk perdesi ozal alynan bolsa, sol yagdaydan son...

Salam hormatly lukman! Men sizden hokmany suratda soramalay zadym bar. Iki soyushyanlerin arasyndaky bir birege bolan ynamsyzlygyn doremegi hakynda. Ginisleyin aydanymda eger menin söyusyanimim gyzlyk perdesi ozal alynan bolsa, sol yagdaydan son ol gyz g.perdani aperasiya netijesinde dikelden bolsa, sol yagdayyn gyzda bolup gecenini bilip bolarmy? Soragyma dogry dusunip dogry jogap berseniz sizde hoshal bolardym.

Dowamy
 
 1. Yslam

SALAM hormatly lukman menin soragyma jogap berseniz hosal bolardym adatca oglanlarda nace yasda dol doreyarka?

 
 1. murat

hokman jogabyna garashyan sizden hayysh edyan hormatly lukman

 
 1. murat

salam lukman men chleni ulaldyan v-pills atly derman bar shondan ichse adama zyyanlyy mana ginishleyn dushundurseniz sizden hayshym mana vrajyn maslahaty gerek

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location