JYNSY ISLEG-ARZUWLAR WE AHLAK TERBIÝESI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.11 (36 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyklary we ahlak meseleleri baradaky açyk pikir ýöretmeleriňiz bilen tanyşmak biziň üçin örän gyzykly boldy. Biz saýtymyzda sorag-jogap bukjasyny açan döwrümizde jynsy gatnaşyklar we bedeniň jyns agzalary barada berilýän soraglary edebi dilde beýan etmek olaryň üstünde biraz işlemeli bolýardyk. Beýle diýmek bilen okyjylarymyz sowatsyz diýmekçi bolamzok. Ýöne türkmençilikde bu mowzukdan aç-acan gürrüň etmek aýyp hasaplanansoň, ýaşlarymyz jynsy gatnaşyklaryny beýan etmek üçin edebi sözleriň bardygyndan hem biraz bihabar ekenler. Şonuň ücin-de, Siziň öz soragyňyzy edebi dilde beýan edip, edepli pikir alyşmaga bolan islegiňiz ýaşlarymyzyň jynsy gatnaşyklary babatda sagdyn düşünjeli bolmaga ymtylýandygyndan habar berýär.

Dogrudan hem, häzirki zaman gatnaşyk we habar beriş serişdeleri jynsy gatnaşyklary barada doly maglumaty (erotiki we pornofilmler görnüşde) almaga mümkinçilik döretdi. Eýsem oňa garşy göreşmek gerekmika? Eger gerek bolsa, onda nädip?!

Siziň belleýşiňiz ýaly, islendik gadagan edilmeler adamda öňküden hem beter gyzyklanmalar döredip, ony kanagatlandyrmak üçin dürli ýollary (dogry we dogry däl) gözlemäge mejbur edýär. Esasy zat, jynsy gatnaşyklarynyň fiziologiýasy, onuň dürli aýratynlyklary, ulanylýan howpsuzlyk serişdeleri baradaky maglumaty özwagtynda we dogry adamlara (esasy hem ýaş adamlara) ýetirmekdir.

Ol gatnaşyklaryň söýgi diýen duýgunyň dowamaty bolup durýanlygyny nygtamak has hem wajypdyr.

Bu çäreleri ýaşlar bilen kim geçirmeli? Ene-atalar, ýetginjegiň sylaýan uly ýaşly garyndaşy, terbiýeçiler, mugallymlar, lukmanlar, sosial gullugynyň işgärleri, habar beriş serişdeleri... Jynsy terbiýe bir günüň işi däl-de, uly jogapkärçilikli we hysyrdyly zähmetdir.

Jynsy gatnaşyklara we onuň adaty, adaty däl görnüşlerine bolan islegi diňe jübütleriň özi kesgitläp biler. Esasy zat ol gatnaşyklar iki tarap üçin hem ýaramly, lezzetli we howpsuz bolmalydyr.

Lukmanlar diňe lukmançylyk jähtinden ýüze çykyp biljek kynçylyklary çözüp we maslahat berip bilerler. Meselem, jynsy gatnaşygy arkaly geçýän keselleriň we islenilmedik göwreliligiň öňüni almak, adaty däl jynsy gatnaşykda içege şikeslenmeleriniň öňüni almak babatda maslahat bermek, lýumbrikantlar (nemlendirijiler) barada maglumat bermek we ş. m.

Jynsy gatnaşyklaryň görnüşi, ýygylygy jübütleriň terbiýesine, häsiýetine, fiziologiki aýratynlygyna, ýaşyna, dini garaýşyna, erotiki fantaziýalaryna baglylykda saýlanyp alynýandyr.

Ine, lukmançylyk jähtinden biz Size gysgaça jogap berdik. Jogabamyzyň Sizi kanagatlandyrmazlygy hem mümkin. Ýöne Siziň bu soragyňyz diňe biz lukmanlara däl, eýsem okyjylarymyza hem degişli diýip hasaplaýarys. Şonuň üçin-de, saýtymyzyň okyjylary hem bu gürrüňimize goşulyp, öz pikirlerini beýan ederler diýen umydymyz bar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 13136 gezek okalan

Teswirler (9)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Gartaşan

Hormatly saýtyň okyjysy! Siziň saýtyň işgärlerine beren soragyňyz örän ýerlikli we döwrebap. Döwürler nähili üýtgäp gitdi, pelsepäniň (filosofiýanyň) netije çykarmagyna görä, hemme zat yzly yzyna geçip, üýtgemek bilen bolýar. <br />Sowetler...

Hormatly saýtyň okyjysy! Siziň saýtyň işgärlerine beren soragyňyz örän ýerlikli we döwrebap. Döwürler nähili üýtgäp gitdi, pelsepäniň (filosofiýanyň) netije çykarmagyna görä, hemme zat yzly yzyna geçip, üýtgemek bilen bolýar. <br />Sowetler döwründe, ýagny altmyşynjy, ýetmişinji ýyllarda hem jynsy duýgylar hakynda gürrüň gozgasaň, erbet bakyş bilen seni ahlak taýdan bozuk adam hasaplardylar.

Dowamy
 
 1. Gülälek

Söýgülileriň arasynda ol näçe uzaga çeksede jyns gatnaşygyna getirýär. Şeýle lezzetli, inçe duýgy pornofilmlerden, internetden we ol hakyndaky ýazgylardan kömege mätäç bolup durmaýar. Tebigatyň döreden duýgysyny jübütler tebigy saklamany...

Söýgülileriň arasynda ol näçe uzaga çeksede jyns gatnaşygyna getirýär. Şeýle lezzetli, inçe duýgy pornofilmlerden, internetden we ol hakyndaky ýazgylardan kömege mätäç bolup durmaýar. Tebigatyň döreden duýgysyny jübütler tebigy saklamany başarsalar, ol nähili ajaýyp bolar. Ol duýga gulak salsaň hemmesi ýerbe-ýer boljagy ikuçsyzdyr.

Dowamy
 
 1. Selim.

Internetiň adamlaryň durmuşyna ornaşmagy bilen jynsy gatnaşyklar ol ýurtda eýle, bu ýurtda beýle diýer ýaly bolmadymyka diýýärin. Ýaşlara ol hakynda soramaga adam hem gerek däl. Ýöne onuň oňat we erbet taraplaryny göz öňünde tutup öz terbiýäňe,...

Internetiň adamlaryň durmuşyna ornaşmagy bilen jynsy gatnaşyklar ol ýurtda eýle, bu ýurtda beýle diýer ýaly bolmadymyka diýýärin. Ýaşlara ol hakynda soramaga adam hem gerek däl. Ýöne onuň oňat we erbet taraplaryny göz öňünde tutup öz terbiýäňe, ynsabyňa bil baglaýmak galýar.

Dowamy
 
 1. Meredaly.

Hudaý saklasyn! Şu wagt birnäçe ýaşlaryň özüni alyp baryşlaryna ser salsaň, fizika ylmynda aýdylýan bulam-bujar "broun hereketini" ýadyňa salýar. Şeýle hereket uzaga gitjek bolsa bizde türkmenlerde durmuşda ulanylýan birnäçe ýagny "garry gyz, boý...

Hudaý saklasyn! Şu wagt birnäçe ýaşlaryň özüni alyp baryşlaryna ser salsaň, fizika ylmynda aýdylýan bulam-bujar "broun hereketini" ýadyňa salýar. Şeýle hereket uzaga gitjek bolsa bizde türkmenlerde durmuşda ulanylýan birnäçe ýagny "garry gyz, boý oglan, telpegi agan, bagly bolupdyr, gyzlykly gyz" diýen ýaly sözler durmuşda az ulanylmaly bolaýmasa!

Dowamy
 
 1. Atsyz

[quote name="nabelli"]Mana jogap hachan berler???[/quote]<br /><br />Hususy lukmanyňyzdan şeýle çalt jogap almana çalşyň. Bu "tiz kömek" däl.

 
 1. Lukman

Näbelli okyjy!<br /> Erotiki fantaziýalar çanaklyk myşsalaryň we ýatgynyň ýygrylmagyna getirip, jynshanada we garnyň aşagynda döreýän syzlaýjy duýgularyň ýüze çykmagynyň sebäbi bolup bilýändir.Bu kadaly fiziologiki hadysadyr.<br /> Jyns...

Näbelli okyjy!<br /> Erotiki fantaziýalar çanaklyk myşsalaryň we ýatgynyň ýygrylmagyna getirip, jynshanada we garnyň aşagynda döreýän syzlaýjy duýgularyň ýüze çykmagynyň sebäbi bolup bilýändir.Bu kadaly fiziologiki hadysadyr.<br /> Jyns agzalaryna düşen zarbaly şikeslenmeleriň (meselem, ýiti uçly zadyň üstüne ýykylma)täsiri bilen gyzlyk perde ýyrtylyp biler.Öz-özünden gyzlyk perde ýyrtylyp bilmeýär.

Dowamy
 
 1. nabelli

Mana jogap hachan berler???

 
 1. nabelli

Salam, menin berjek soragym godegrak bolmagam mumkin, yone jogap mohum gerekdi..yokarda adam dashyndan her nache edepli, ahlakly gorunsede oz jynsy fantaziyalaryndan el chekip bilmez dp bellenilipdir, elbetde kinolarda kahalatlarda erotiki...

Salam, menin berjek soragym godegrak bolmagam mumkin, yone jogap mohum gerekdi..yokarda adam dashyndan her nache edepli, ahlakly gorunsede oz jynsy fantaziyalaryndan el chekip bilmez dp bellenilipdir, elbetde kinolarda kahalatlarda erotiki pursatlara syn edilya, sheyle yagdayda jynshanamda erbet agyry doreya, name sebapdenka? Gyzlyk perdesi oz ozunden ayrylyp bilermi? Jogabynyza garashyan..

Dowamy
 
 1. Chamakh

salam. meniŇ pikirimçe, mollymlar öwretmelimikä diýän, sapaklarda aýratyn düşündirip utanman, tejribe toplap. ene ata bilmedmda. binika gatnaşyk haramdgny bildirmeli.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location