Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNS GATNAŞYGYNDA ADATY DÄL JYNS GATNAŞYGY KADALY HASAPLANÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.36 (39 Ses)

Hormatly okyjy!

Seksologiýada kadalyk düşünjesi özboluşly aýratynlyga eýe bolup, bu düşünje biologiki, sosial, şahsy aýratynlyklaryň utgaşmasyndan düzülendir. Jynsy gatnaşyklaryň öňüsyrasynda adaty däl (dil, dodaklar bilen jynsy agzalary gyjyndyrma) gyjyndyrmalary ulanma seksologlar tarapyndan dogry we kadalaýyk hasaplanýar.

Bu ýagdaý ylymda "kunnilingus" diýip atlandyrylyp, ol iki tarapyň hem islegi we gigiýeniki taraplaryň berjaý edilmegi bilen geçirilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 12882 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. mahri

junsy agzalarny gyjyndyrma gyzlyk perdesine zyyan yetirip bilyami

 
  1. Lukman

Hormatly Annadurdy!<br /><br /> Siziň soragyňyza anyk jogap bermek üçin, maşgala guranyňyza näçe ýylyň bolandygyny,näçe ýaşyňyzdadygyňyzy we haýsy barlaglardan geçendigiňizi bilmek peýdaly bolardy. Eger Siziň hemme barlaglaryňyz (dölüň...

Hormatly Annadurdy!<br /><br /> Siziň soragyňyza anyk jogap bermek üçin, maşgala guranyňyza näçe ýylyň bolandygyny,näçe ýaşyňyzdadygyňyzy we haýsy barlaglardan geçendigiňizi bilmek peýdaly bolardy. Eger Siziň hemme barlaglaryňyz (dölüň barlagy,gelniňiziň endokrin ulgamynyň ýagdaýy we ýatgy turbajyklaryň geçirijiligi) kadaly netijäni görkezen bolsa, mümkin (barlagsyz anyk aýdyp bolmaz) önelgesizligiň immunologiki sebäpleriniň bardygyny güman etmeli bolýar.Bu meseläniň düýp manysy, Siziň erkeklik öýjüklerinize aýal bedeninde "del zat" höküminde seredilip, ýatgy boýunjygynda saklanýan nemde ýörite "göreşiji öýjükleriň"-antitelalaryň döremegindedir.Şol antitela öýjükleri hem erkeklik öýjüklerini ýatga geçirmän, olary del öýjükler höküminde ýok edýärler.Beýle sebäp ýüze çykarlanda erkeklik öýjüklerine "ýatga geçmäne" kömek edýän-ýatgynyň içinde tohumlandyrma usulyny ulanýarlar.Ýöne bu sebäp, meniň güman etmelerim bolup, barlagsyz sizde bu kynçylygyň bardygyny ykrar edip bolmaz.<br /> Hemme barlaglar kadaly bolanda, käwagtlar "aladany özüňizden zyňyp",biraz garaşmak hem gowy netijeleri berip biler.

Dowamy
 
  1. Annadurdy Amansahedow

Salam hormatly lukman ! Menin size berjek soragym su gelnim bnbiri birimizi gaty gowy goryas yone nam un bizin cagamyz bolanak biz ozumizi barlatdyk ikimizdede hic hili problema yok dr namededen bolyp bilerka bu jynsy gatnasygmyzam gowy yone nam...

Salam hormatly lukman ! Menin size berjek soragym su gelnim bnbiri birimizi gaty gowy goryas yone nam un bizin cagamyz bolanak biz ozumizi barlatdyk ikimizdede hic hili problema yok dr namededen bolyp bilerka bu jynsy gatnasygmyzam gowy yone nam un galanak caga son sewawini dusundurayseniz gaty hosal bolardym

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location