ERKEK ÖZ UJYDYNYŇ AÝAL TARAPYNDAN DÜRLI USULDA GYJYNDYRYLMAGYNY ISLEÝÄRMIKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.66 (192 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkeklik jyns agzalaryny dodak, dil bilen gyjyndyrma (lukmançylykda bu ýagdaý "fellasiýa" diýip atlandyrylýar) jynsy gatnaşyklaryň öňündäki taýynlaýjy çäreler hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, bu olara hereketler birmeňzeş geçýän jynsy gatnaşyklarda täzelik, lezzetlilik, başga tanyş bolmadyk duýgulary başdan geçirmäge kömek edip biler. Şahsy arassaçylyk düzgünleri berjaý edilip geçirilen, jynsy agzalary olara gyjyndyrma hereketleri kadadan çykma ahwalat däldir. Bu ýerde esasy zat – jübütleriň özara islegi we düşünişmegidir. Islendik adam gatnaşyklarynda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklary hem taraplaryň terbiýesine, gylyk häsiýetine, dini garaýyşlaryna, uýýan umumy ýaşaýyş düzgünlerine, jynsy isleglerine baglylykda alnyp barylýandyr.

Eger Siz häzir gatnaşyklarda şeýle hereketlere taýyn bolmasaňyz öz halaýan adamyňyza sebäbini düşündiriň. Açyk söhbetdeşlikden gaçmaň. Beýle herekete Siziň häzir taýyn däldigiňizi, onuň üçin belli bir wagtyň we psihologiki taýynlygyň möhümdigini aýdyň. Eger ol Sizi halaýan we onuň üçin Siziň içki psihologiki asudalygyňyzy saklama möhüm bolsa, ol Size düşüner. Size kömek eder. Bu ugurda utanman, ýuwaş-ýuwaş öz ukybyňyzy, fantaziýaňyzy ulanyň. Özara duýgular, isleg bilen geçirilýän jynsy gatnaşyklarda özara kanagatlanma getirip biljek islendik hereketler kadaly hasaplanyp bilner.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 83877 gezek okalan

Teswirler (51)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Beter

Salam men bu barada bilesim gelyar name ucin menin ujydym jynsy gatnasykda bolmazdan on ondan ak renkli suwa calymdas solekey gelip duryaka sol barada kopden bari bilesim gelyar eger mumkin bolsa yazaysanyz

 
 1. ali

[quote name="Yeseroff"]<br /><br />salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan <br />Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone...

[quote name="Yeseroff"]<br /><br />salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan <br />Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy <br />Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun<br />yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men <br />b) goyyan ![/quote]<br />SEN YALNYSYAN "PYGAMBERIMIZ AYALYNYZ BILEN OYNASYN ONUNAM ISLEGINI GOZ ONINE TUTUN YONE ARKASYNDAN (syrtyndan) YANASMAN" diyyar kabir dini alymlaryn aytmagyna gora oralney seks oynasmaga giryar ol mekruh bolup biler yone guna dalmika diyyan

Dowamy
 
 1. Myrat

[quote name="Ayka"]Menem gyjynamok. Hich keypini alyp bilemok. Namedenka ???[/quote]<br />Gyjyndyryan adam bn keyip gorin

 
 1. betje

[quote name="Yeseroff"]<br /><br />salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan <br />Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone...

[quote name="Yeseroff"]<br /><br />salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan <br />Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy <br />Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun<br />yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men <br />b) goyyan ![/quote]<br /><br />1)Soragdan gachma "Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan?".Kitaby okanygy sibut et. Bilimsiz ahunlary ara sokama. <br /><br />2) Dinge araplarda osen dap porno. Turkmenlerde osen. <br /><br />3) Avdyanalaryng turkmene, shahsy azatlyga hormat goyana ters gelyar. Sen Owganystany, Saud ArabystanyЧтп ýurda getirjek bolma. Halaýan kanunlarygy adamlara orta asyrda yazylan kitaplar bilen boyun egdirjek bolma. <br /><br />4) men sen yaly musulmanlar bolany uchin musulman bolmazlygy sayladym. Sende adam seksuallygy barada (galan zatlar barada bilenmok) radikal dushuneje bar. Radikallshma. Adam bedeni, seksuallyk barada dini dal kitaplardan owren. <br /><br />5) men seng oz oyungde dini radikal, konserwator turkmen bolmagyny kabul edyarin. Sen hem qhlooi turkmenleri musulman etmekden el chek, hormat goy. Kime name islese shony yalasyn, adamlaryng balagynyng ichine girmali.

Dowamy
 
 1. Yeseroff

[quote name="betje"]<br />Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan? "yalamaly" dal diyip nirede yazylan? Sen cyndaman shol gun gelende senden name "yaladyng" diyip sorag beriljegine ynanvarmyng? Lezzet almasang, bashga adamlara...

[quote name="betje"]<br />Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan? "yalamaly" dal diyip nirede yazylan? Sen cyndaman shol gun gelende senden name "yaladyng" diyip sorag beriljegine ynanvarmyng? Lezzet almasang, bashga adamlara bir lezzet almana ber. Oz allahymyzy, name ynanyan bolsagam oz yatyan otagyngdan chykarman ynan. Seng musulmanlaryng pornodan kevyp alyp otur,biz bolsa shu asyrda jynsy organlarymyzy eldemali, haram diyp gurrung edyaris. Jyns organlary arassan keselsiz bolsa burnungdan arassadyr. Ylmy kitaplar okamaly arasynda, dini toslamalary yaraytarman.[/quote]<br /><br /><br />salam gadyrdanlar! Betje sen yalamana gaty humar oydyan <br />Sen musulmanmy ozi? Musalman kitaplarynda yazylan jyns organlan haramlygy barada ! Arasynda kitap zat okap dur seks gorip yatman! Men molla dal yone metjide baryp ymamdan sora hany sana gowja edip dusundirermika diyyan! Menem bilyan araplan ozindede pornon osendigini ! Yone sen biri seydya diyip seytmersina how ! Sen keyp alyber yone bolgusyz medenyetini basgalarada oweetjek bolma! Turkmene gelsyami sen diyyan zadyn!! Narmalny bolmalsy yaly edip oz ayalyn bn jyns gatnasyk ediber solam yeterlik bolya!!! Kabir sekslerde yzyndanam yalayalar otaydan naman cykyanny men aytmasamam bolarmyka diyyan indi ayt nadip sen son yalak edip bilersin !! Nace arassa bolandada .... goz onune gelnde birhili bolonokmy <br />Gelin bir test gevirelin yalamly diyyanler a) goysun<br />yok diyyanler b) goysun hany goreli bu yagday bn nace adam ylalasyaka men <br />b) goyyan !

Dowamy
 
 1. betje

[quote name="Yeseroff"]<br />Musulmanlar jyns gatnasyk edenok diyip kim aydya ! <br />Yone sen ayt hi birde okadynmy yalamaly diyip sol edilyan zat bolsa onkilerem aydyp giderdi Ibin Sinada yazardy kitabaynda sen ediber jyns gatnasygyn men...

[quote name="Yeseroff"]<br />Musulmanlar jyns gatnasyk edenok diyip kim aydya ! <br />Yone sen ayt hi birde okadynmy yalamaly diyip sol edilyan zat bolsa onkilerem aydyp giderdi Ibin Sinada yazardy kitabaynda sen ediber jyns gatnasygyn men yatmaly diyjek bolomok haramcylyk etme diyjek bolyan aydaly sen gul yaly gelnin bar sen madip haram yerini sona yalatjak, ertaki gun jogap bermekden gorkonokmy? Solarsyz hem jyns gatnasykda ozimize gerekli keypi alyp hem berip hem bilyas! Ol diyil bolsa Amerika, bn yewropan medenyeti ! Yone yere diylenok dos kaprlar hemde musulmanlar diylip! Son ucin gadyrdanlar ozimizinkinem ozgankinem yalamalyn yalatmalynam bir keyip diyip esasy adamcylygymyzy yitirmalin! Bu men pikirim ! Sag bolun <br />By_ Yeseroff[/quote]<br /><br />Yslamda jyns organlaryng "haram yer" diyip nirede yazylan? "yalamaly" dal diyip nirede yazylan? Sen cyndaman shol gun gelende senden name "yaladyng" diyip sorag beriljegine ynanvarmyng? Lezzet almasang, bashga adamlara bir lezzet almana ber. Oz allahymyzy, name ynanyan bolsagam oz yatyan otagyngdan chykarman ynan. Seng musulmanlaryng pornodan kevyp alyp otur,biz bolsa shu asyrda jynsy organlarymyzy eldemali, haram diyp gurrung edyaris. Jyns organlary arassan keselsiz bolsa burnungdan arassadyr. Ylmy kitaplar okamaly arasynda, dini toslamalary yaraytarman.

Dowamy
 
 1. Yeseroff

[quote name="betje"]<br />"Yalamaly gadyrdanlar" )) oylenip ozuminsinkini yalamaly, oylenip başga birninkkini omurboyy aydyp bilman yalap yoreli diyjek bolyarmyng? Name musulmanlar jynsy gatnashyk edenokmy? tonnge yaly yatmalymy?[/quote]<br /><br...

[quote name="betje"]<br />"Yalamaly gadyrdanlar" )) oylenip ozuminsinkini yalamaly, oylenip başga birninkkini omurboyy aydyp bilman yalap yoreli diyjek bolyarmyng? Name musulmanlar jynsy gatnashyk edenokmy? tonnge yaly yatmalymy?[/quote]<br /><br />Musulmanlar jyns gatnasyk edenok diyip kim aydya ! <br />Yone sen ayt hi birde okadynmy yalamaly diyip sol edilyan zat bolsa onkilerem aydyp giderdi Ibin Sinada yazardy kitabaynda sen ediber jyns gatnasygyn men yatmaly diyjek bolomok haramcylyk etme diyjek bolyan aydaly sen gul yaly gelnin bar sen madip haram yerini sona yalatjak, ertaki gun jogap bermekden gorkonokmy? Solarsyz hem jyns gatnasykda ozimize gerekli keypi alyp hem berip hem bilyas! Ol diyil bolsa Amerika, bn yewropan medenyeti ! Yone yere diylenok dos kaprlar hemde musulmanlar diylip! Son ucin gadyrdanlar ozimizinkinem ozgankinem yalamalyn yalatmalynam bir keyip diyip esasy adamcylygymyzy yitirmalin! Bu men pikirim ! Sag bolun <br />By_ Yeseroff

Dowamy
 
 1. betje

[quote name="Yeseroff"]Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili...

[quote name="Yeseroff"]Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili yagday bolandada Beyik Allany unutmalyn ! 12 mucesi sag adama beytmek gerek dal bize ahli zadymyzy bolmalsy yaly edip yaradypdyr ona tazelik girizjek bolmak beyik Yaradanyn edenini pes gormek bolarmyka diyyan! Yalamak we yene sona menzes pikirleri goyalyn gadyrdamlar! Beydip oz rysgymyzy kesmalin! Biz musulmandyrs sonam unutmalyn! Sag bolun<br />By_Yeseroff[/quote]<br /><br />"Yalamaly gadyrdanlar" )) oylenip ozuminsinkini yalamaly, oylenip başga birninkkini omurboyy aydyp bilman yalap yoreli diyjek bolyarmyng? Name musulmanlar jynsy gatnashyk edenokmy? tonnge yaly yatmalymy?

Dowamy
 
 1. Yeseroff

Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili yagday bolandada Beyik...

Sizin diyan zatlarnyz belki lukmancylykda kadaly yagdaydyr emma bu zatlan hemmesi haramcylyga girya beyle isleri etmek hem haramcylyga girya eger seyle bolmadyk bolsady onda o yerkere uyat yerler diyilmezdi! Son ucin nahili yagday bolandada Beyik Allany unutmalyn ! 12 mucesi sag adama beytmek gerek dal bize ahli zadymyzy bolmalsy yaly edip yaradypdyr ona tazelik girizjek bolmak beyik Yaradanyn edenini pes gormek bolarmyka diyyan! Yalamak we yene sona menzes pikirleri goyalyn gadyrdamlar! Beydip oz rysgymyzy kesmalin! Biz musulmandyrs sonam unutmalyn! Sag bolun<br />By_Yeseroff

Dowamy
 
 1. Ayka

Menem gyjynamok. Hich keypini alyp bilemok. Namedenka ???

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location