Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NÄÇE ÝAŞDA DURMUŞ GURULSA GOWY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.72 (57 Ses)

Hormatly okyjy!

Berk maşgala gatnaşyklary üçin diňe fiziologiki taýdan ýetişmek ýeterlik bolman, eýsem ruhy we sosial jähtden hem ýetişmek örän wajypdyr.

Lukmanlaryň we sosiologlaryň pikirine görä, gyzlar üçin 21-24, oglanlar üçin 21-26 ýaş aralygy maşgala gatnaşyklaryny başlamaga has amatly döwür bolup biler. Bu döwürde adam fiziologiki taýdan doly kemala gelýär. Ol bilim almasyny  tamamlaýar, belli bir hünäri özleşdirýär. Onuň öz dünýägaraýşy emele gelýär. Elbetde, şahsyýetiň ösüp kemala gelen gurşawyna, ruhy ýagdaýyna, gylyk-häsiýetine, jemgyýetçilik ýaşaýşa bolan ukybyna, jogapkärçiligi duýma derejesine baglylykda, kim 20 ýaşda hem bu gatnaşyklara taýyn bolsa, başgalar 30 ýaşda-da maşgala gatnaşyklary üçin "ýetişmedik", ondan "howatyrlanýan" adam bolup galyp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 17044 gezek okalan

Teswirler (11)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Shohrat

Salam, hormatly lukman! Erkek kişi we aýal maşgala belli bir iýmitleri iýseler doguljak çaganyň jynsyna(ýagny,oglanjygyň ýa-da gyzjagazyň dogulmagyna) täsiri bar diýen pikirler dogrumyka.Aslynda dogjak çaganyň jynsyny nähili ýagdaýda öňünden...

Salam, hormatly lukman! Erkek kişi we aýal maşgala belli bir iýmitleri iýseler doguljak çaganyň jynsyna(ýagny,oglanjygyň ýa-da gyzjagazyň dogulmagyna) täsiri bar diýen pikirler dogrumyka.Aslynda dogjak çaganyň jynsyny nähili ýagdaýda öňünden anyklanýar. Lukmançylykda şu meselelere nähili garalýarka?

Dowamy
 
 1. Lukman

Muhiddin!<br /> Aýbaşynyň gelmegi ýa-da gelmezligi gyzlyk perdä hiç hili täsirini ýetirmeýär.Bu sorag babatda peýdaly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Gyzlyk perde:zenan syrlylygymy ýa-da adatylyk" atly makaladan okap bilersiňiz.

 
 1. Administrator

[quote name="muhiddin"]Soragyma jogaby hacan nireden bilip bilerin?[/quote]<br /><br />Salam! Biziň lukmanlarymyzyň ählisi işden boş wagtlary saýtymyz bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Soragyňyza çalt jogap almak üçin öz maşgala lukmanyňyza...

[quote name="muhiddin"]Soragyma jogaby hacan nireden bilip bilerin?[/quote]<br /><br />Salam! Biziň lukmanlarymyzyň ählisi işden boş wagtlary saýtymyz bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Soragyňyza çalt jogap almak üçin öz maşgala lukmanyňyza ýuzlenmegiňizi maslahat berýäris. Saýtda 'gözleg" diiýp ýazylan ýere ýazyp isleýan temalaryňyzy gözlap, tapyp bilersiňiz.

Dowamy
 
 1. muhiddin

Soragyma jogaby hacan nireden bilip bilerin?

 
 1. muhiddin

Gyzyn bili gelip godenson birnace gun gyzlyk perdesi acyk duryamysh shol aralykda gyz gowreli bolup bilyami we gyzlyk nadip nira gidya ya bu zatlar yalanmy? Hayysht jogabynyzy aydayyn

 
 1. muhiddin

Salam hormatly lukman men bir gyz bilen soyshdim we ol gyz bn jynsy gatnashyk etdim elbetde doly sokman dine yaryp sokup etdim we men onun icine doken yaly boldum onson ol gowreli boldy ol mana sheyle diydi siz menin icime doken wagty menin bilip...

Salam hormatly lukman men bir gyz bilen soyshdim we ol gyz bn jynsy gatnashyk etdim elbetde doly sokman dine yaryp sokup etdim we men onun icine doken yaly boldum onson ol gowreli boldy ol mana sheyle diydi siz menin icime doken wagty menin bilip gelip gidipdi diydi menem oña ynanyp oylendim we onda gyzlyk cykmady shu barada oz pikiriniz hayysht

Dowamy
 
 1. Maksat

Saglyk sebapli

 
 1. Lukman

Mergen!<br /> Aýbaşy wagty jynsy gatnaşyklary geçirmegiň, agyryly aýbaşylar üçin peýdalydygyny belleýän lukmançylyk çeşmeleri duş gelýär.Ýöne nämede bolsa, aýbaşy döwri ýatgynyň "agzynyň" açykdygy sebäpli, ýokançlyklaryň düşmezligi üçin we...

Mergen!<br /> Aýbaşy wagty jynsy gatnaşyklary geçirmegiň, agyryly aýbaşylar üçin peýdalydygyny belleýän lukmançylyk çeşmeleri duş gelýär.Ýöne nämede bolsa, aýbaşy döwri ýatgynyň "agzynyň" açykdygy sebäpli, ýokançlyklaryň düşmezligi üçin we gigiýeniki talaplara laýyklykda jynsy gatnaşyklardan saklanma dogry bolar.

Dowamy
 
 1. Mergen

Aybasy gelende jynsy gatnasyk etmegin zyyany barmy su barada aydaysanyz

 
 1. avez

Salam

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location