Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖNI IÇEGÄ DEGILMEGI HOWPLUMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.54 (52 Ses)

Hormatly okyjy!

Anal (göni içege arkaly amala aşyrylýan) jynsy gatnaşyklar adaty däl jynsy gatnaşyklara degişli edilip, dürli jemgyýetlerde oňa bolan garaýyş dürli-dürlüdir.

Jübütler öz islegleri, erotiki fantaziýalary, dini garaýyşlary, gylyk-häsiýetlerine baglylykda jynsy gatnaşyklaryň dürli görnüşlerini saýlap bilerler.

Anal jynsy gatnaşyklary geçirmek üçin ýörite taýynlygyň (prezerwatiwler, lýubrikantlar – nemlendiriji serişdeleriň) zerurdygyny belläsimiz gelýär. Şonuň ýaly-da, taýynlyksyz, gödek geçirilen halatlarda göni içegäniň diwarlarynyň zeperlenmegi, içege jaýrygynyň döremeginiň, babasyl keseliniň, agyryly ýagdaýlaryň ýüze çykyp biljekdigini belläsimiz gelýär.

Goragsyz geçirilen anal jynsy gatnaşyklar aýalda jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän kesellere, erkeklerde bolsa peşew çykaryş ýollaryny zeperlendirýän ýokançlyklara duçar bolmak töwekgelçiligini ýokarlandyrýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 16018 gezek okalan

Teswirler (11)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Kasym

Salam Lukman! Men jübüdim bilen gyzyklanma döreýän ýekeje soragmyza jogap ýazaýyñ! Eger eliñiz degýän bolsa! Düšünýän maña ýazanyñyz bilen size peýdasy ýokdur! ýöne eliñiz degýän bolsa ýazmagyñyzy haýys edýärin! Lýumbrikantlar näme? Nireden alyp...

Salam Lukman! Men jübüdim bilen gyzyklanma döreýän ýekeje soragmyza jogap ýazaýyñ! Eger eliñiz degýän bolsa! Düšünýän maña ýazanyñyz bilen size peýdasy ýokdur! ýöne eliñiz degýän bolsa ýazmagyñyzy haýys edýärin! Lýumbrikantlar näme? Nireden alyp bolýar? Umumy lyumbrikantlar barada bilyan bolsañyz ýazaýyñ!

Dowamy
 
 1. Kasym

Jogabyñyza garašýan!

 
 1. Kasym

Jogap ýazmagyñyzy haýš edýärin. Kyn görmeseñiz!

 
 1. Kasym

Hormatly lukman! Lýumbrikantlar bolanda näme bolýarka? Lýumbrikantlara haýsy dermanlar degišli? We nirden tapyp bolarka? Gaýrat ediñ Lukman jogap beräýiñ! Išiñizde üstünlik!

 
 1. weli

sik turmasa name etmeli

 
 1. Josgun

Allajan Babasyl bir bolmawersin

 
 1. Josgun

Babasyl keseli däldirä meni beydip gorkuzmaña

 
 1. Lukman

Joşgun!<br /><br /> Siziň beýan edýän alamatlaryňyz göni içegäniň artbujakdan düşmegi(sallanmagy) we babasyl keseli üçin häsiýetlidir.Barlagdan soň anyk kesel kesgidini goýmak üçin, proktolog lukmanyna ýüz tutmak netijeli bolardy.

 
 1. Josgun

Salam Lukman men oglan 18 yasymda.uly meydan eden mahalym göni içegäm 1-2 santimetr yaly cykyar.meydan edip bolamdan soñ yene içine girýär.öñler onýaly zatlar yokdy.bir iki ýyl bäri $onýaly.Bu nämäniñ alamatyka.Gaýrat edip jogap ýazaýyñ bu meni...

Salam Lukman men oglan 18 yasymda.uly meydan eden mahalym göni içegäm 1-2 santimetr yaly cykyar.meydan edip bolamdan soñ yene içine girýär.öñler onýaly zatlar yokdy.bir iki ýyl bäri $onýaly.Bu nämäniñ alamatyka.Gaýrat edip jogap ýazaýyñ bu meni birhili byýynjalyk etyar.

Dowamy
 
 1. Lukman

Hormatly Myrat!<br /> Iç gatamalar sebäpli artbujagy gysýan myşsadaky döreýän jaýryklary (fissura), ýörite içiň gatamagyny aradan aýyrýan berhizi berjaý edip ýa-da serişdelerden (dýufalak,glýutalak,forlak)peýdalanyp, 80% ýagdaýlarda bitirip...

Hormatly Myrat!<br /> Iç gatamalar sebäpli artbujagy gysýan myşsadaky döreýän jaýryklary (fissura), ýörite içiň gatamagyny aradan aýyrýan berhizi berjaý edip ýa-da serişdelerden (dýufalak,glýutalak,forlak)peýdalanyp, 80% ýagdaýlarda bitirip bolar.Berhizli (süýümli önümler bolan gara kepekli çörek, gök önümler we daşy aýrylmadyk ir-iýmişler, guradylan garaly,injir, kösükli önümler)iýmitden başga-da,otlardan taýynlanan ýyly gaýnatma suwunda oturma, artbujaga beladonnaly şemleri goýma, hitrogliserinli,nifedipin saklaýan melhemleri çalma hem peýdaly netijeleri berip biler.Artbujak jaýrygynyň uzak bitmeýän ýagdaýlarynda operatiw bejergini geçirme zerurlygy döreýändir.Bu kynçylyk babatda doly barlag çärelerini geçirip, bejergini kesgitlemek üçin Aşgabat şäherinde ýerleşýän Şäher keselhanasynyň, S.Niýazow ad. bejeriş we maslahat beriş keselhanasynyň,Iç keseller merkeziniň proktologiýa bölümleriniň proktolog lukmanlaryna ýüz tutyp bilersiňiz.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location