BU KESELMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.07 (69 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşyk başlanandan döli dökme (eýakulýasiýa) ýagdaýyna çenli geçýän wagt her jübütlerde aýry-aýry wagt aralygyna eýe bolup biler. Ýörite geçirilen barlaglarda jynsy gatnaşygyň dowamlylygynyň 1 minut 14 sekund – 3 minut 34 sekund wagt aralyga, ortaça dowamlylygynyň bolsa 2 minut 2 sekunda deň bolanlygy görkezildi. Eger Siz jynsy gatnaşygynyň dowamlylygyny uzaltmak isleýän bolsaňyz, ujydyň aşa gyjynmagynyň öňüni alyp biljek jynsy gatnaşygy geçiriş ýagdaýyny (poza) saýlaň, wagtlaýyn prezerwatiw ulanyň. Dölüň tiz dökülme ýagdaýlarynyň gaýtalanýan halatlarynda androlog lukmanyň maslahatyny almak peýdaly bolar.

Bu babatda doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 8413 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. okyjy

Salam lukman! Menin durmus guranyma 5yyl boldy bizde berzent bolanok bejergem aldyk. Menin bejergi alanymdan son her ayda üýtgap gelýar 10 gun 15 gun añry süýşüp gelyar her ayam men begenyan gelende gunanyp dünyam daralyar caga galandyr öydup...

Salam lukman! Menin durmus guranyma 5yyl boldy bizde berzent bolanok bejergem aldyk. Menin bejergi alanymdan son her ayda üýtgap gelýar 10 gun 15 gun añry süýşüp gelyar her ayam men begenyan gelende gunanyp dünyam daralyar caga galandyr öydup weli her ayda seyle 1 yyl bär seyle manada maslahat berayin. Menin yoldasumda suyji keseli bar sonun zyýany bolup bilyarmi. Men sizden geljek maslahada garsyaryn kim lukmana barmalam bolsak aydayyn.!?

Dowamy
 
  1. Nazar

Men 21 yasymda men men jynys gatnasyklary ucun gyzyn yanyna baramda jynysym sulerup dur seyle wagytam gowy yalam men bu yagdaydan nahili bas alyp cykyp bilerin

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location