Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GORKÝAN GYZLAR HAKYNDA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.39 (89 Ses)

Hormatly okyjy!

Maşgaladaky alan terbiýesine, ýaşaýan gurşawyna  baglylykda, jynsy gatnaşyklara gyz maşgala fiziologiki jähtden taýyn bolsa-da, psihologiki nukdaýnazardan  dürli  möhletde  taýyn bolup biler. Jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary babatda  dogry maglumaty almazlyk, maşgalada bu gatnaşyklara utanç zat hökmünde seretmek, durmuşa çykan jorasynyň ýa-da aýal doganynyň pikirlerine daýanyp netije çykarmak jynsy gatnaşyklara nädogry garaýyşlaryň emele gelmegine esas döredip biler.

Joraňyz  bu babatda dogry maglumaty hünärmenler tarapyndan ýazylan kitaplardan okasa peýdaly bolar. Bu mesele babatda dogry habary ejesi ýa-da maşgaladaky  başga ynamdar uly adam  hem berip biler. Joraňyz wagty gelende  jynsy gatnaşyklary başlamagyň kanuny ýagdaýdygy, maşgala durmuşynyň dowam edişinde bu gatnaşyklaryň ornunyň möhümdigini ýatda saklamalydyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 29843 gezek okalan

Teswirler (18)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. berdi

Salam

 
 1. oraz

Lukman jogabynyza garasyan

 
 1. oraz

Salam.lukman menin ujydym keselmi yada sowulamamy bilemok yone pesew edmek kyn dusya ertir ir bn ujydyn ujy kesmeklap dol datan yaly bolup dur. Bir zatlar maslahat berseniz lukman.

 
 1. Makesh

Gyzlar Hakynda

 
 1. lukman

Lukman

 
 1. azat

gyzyklanyan

 
 1. miwe

Hormatly lukman soragyma mumkin bolsa jogap berayinda!

 
 1. miwe

Salam lukman.Gyzlar oz jynsyny gyjynyp ukalanlarynda olaryn jynsyna zyyan yetyarmi?Hemde yene bir zat sho ukalama bn gyzlyk perdesi yagny gyzlygy gidip bilermi?

 
 1. miwe

Sagbolun lukman beren maslahytynyz un.

 
 1. Lukman

Miwe!<br /> <br /> Aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan alamatlar agyrlyk derejesine görä dürli bejergini talap edip, lukmanyň maslahatyna zerurlygy ýüze çykaryp biler.Degişli barlaglary geçirme hem gerekdir.Sizi gyzyklandyrýan ýagdaý barada doly...

Miwe!<br /> <br /> Aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan alamatlar agyrlyk derejesine görä dürli bejergini talap edip, lukmanyň maslahatyna zerurlygy ýüze çykaryp biler.Degişli barlaglary geçirme hem gerekdir.Sizi gyzyklandyrýan ýagdaý barada doly maglumaty, saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşynyň öň ýanynda döreýän kynçylyklar (predmenstrual sindromy) atly makaladan alyp bilersiňiz.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location