Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (108 Ses)

Hormatly okyjy!

Gyzlyk perdesi jynshananyň  girelgesini örtýän  nemli örtükdir. Jynhananyň girelgesi diýip, ýokardan kinnik (klitor), aşakdan-uly jyns dodaklaryň yzky sepleşmesi, gapdaldan – kiçi jyns dodaklary bilen çäklenen boşluga aýdylýandyr. Belki-de, ilkinji gijäni başdan geçiren oglanlara kiçi jynsy dodaklara çenli aralyk  "3-4 sm-e çeli boşluk bar" ýaly görünýändigi ähtimal.

Hormat bilen, Lukman.

<<<>>>

 • 23267 gezek okalan

Teswirler (10)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. marLy

eziz yaLap berjek diyanmi...yureg edip yaLarsynamLay sen

 
 1. italmaz olya

Hormatly lukman yagny bizin toy edenimize 7 ay boldy menin ayyalymyn icden sowuklamasy bar guycli, sowuklamanyn matga zyyany barmy biz oba lukmanyna yuz tutsak sowuklamadan yana sizin matganyn egrelwn diyya, aowuklamadan matga egrelip bilermi

 
 1. Eziz

[quote name="selbi"]Salam. Gyzlaryn ozi sho yerini owkalap oz keypini getirse. Bu gyzlyga zyyanmy[/quote]<br /><br /><br /><br /> Menä söýýän gyzma sho ýerini ozi owkalasy gelse,ýalap berjegimi aýtýan.

 
 1. garagol

Salam lukman sizin su saytynyzdan biz oran hosal. Sag bolun.

 
 1. maya

Lukman,suwun napory bn gyzlyk gyjyndyrylyp keyip alynsa zyyanlymyka

 
 1. Ahmet

Meniñ aýalym gyjynmaýarla lukman jogapda bermeýarsiñiz birda!

 
 1. .|.

Selbi hacana cenli beytjek beydip kosenman ujyd bilen mazaly owkalasan has gowy keyp alyrsyn.

 
 1. selbi

Wap.selbi.ru

 
 1. Lukman

Selbi!<br /> Gyzlaryň öz daşky jyns agzalaryny(diňe daşky!) sypalamak arkaly keýp almagy (masturbasiýa),gyzlyk perdäni şikeslendirýän gödek hereketler bilen amala aşyrylmadyk ýagdaýynda zyýanly däldir.Bu meselede gigiýeniki talaplaryň ýerine...

Selbi!<br /> Gyzlaryň öz daşky jyns agzalaryny(diňe daşky!) sypalamak arkaly keýp almagy (masturbasiýa),gyzlyk perdäni şikeslendirýän gödek hereketler bilen amala aşyrylmadyk ýagdaýynda zyýanly däldir.Bu meselede gigiýeniki talaplaryň ýerine ýetirilmegi wajypdyr.

Dowamy
 
 1. selbi

Salam. Gyzlaryn ozi sho yerini owkalap oz keypini getirse. Bu gyzlyga zyyanmy

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location