Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

SOGULJANDAN NÄDIP DYNMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Häzirki zaman lukmançylygynda gurçuklama (gelmintoz) keseline garşy dürli netijeli derman serişdeleri ulanylýandyr. Bejerginiň netijeli bolmagy üçin gurçugyň görnüşini bilmek zerurdyr. Sebäbi her görnüşe garşy peýdaly derman serişdesi saýlanyp bellenilýändir. Anyk anyklaýyş we bejeriş çärelerini geçirmek üçin gelmintolog lukmanlara ýüz tutmak zerurdyr. Şeýle hem, bu kesel barada peýdaly maglumatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Islenilmedik "myhmanlaryň" keseli: gelmintoz" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4393 gezek okalan