Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAGA ÇÜMEN TIKEN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Siziň aýagyňyza giren tiken heniz hem şol ýerde oturan bolsa gerek. Tiken hiç hilli kynçylyksyz, ýerli agyrsyzlandyrmanyň kömegi bilen hirurg lukmanlar tarapyndan aýrylýar. Üns berilmedik ýagdaýynda onuň gaýraüzülmeleri islenilmedik netijelere getirmegi mümkin. Dörän ýagdaýa dogry baha bermek üçin, hirurg lukmana ýüz tutmagy Size maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1013 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location