Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BILIM NÄME ÜÇIN AGYRÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýol heläkçiliginde siziň haýsy agzalaryňyz zeperlendi? Nähili bejergi alanyňyz barada giňişleýin ýazsaňyz has düşnükli bolardy. Siziň şu wagtky ýagdaýyňyzda, oňurganyň magnit rezonansly tomografiýasyny geçirmek maslahat berýäris. Netijelerinden soň neýrohirurg lukmany bilen maslahatlaşmak ýerlikli bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1282 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location