Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZJAGAZYM NAME ÜÇIN DIK DURANOK?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.83 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Her çaga genetiki ýagdaýyna, beden gurluşyna, saglyk ýagdaýyna, häsiýetiniň aýratynlyklaryna baglylykda, bellenilen umumy kadalardan azajyk üýtgeşik möhletlerde oturmaga, emedeklemäge, ýerinden galyp, ýöremäge ýykgyn edip biler. Esasan, çagalar 8-10 aýlyk möhletde aýaklaryna galyp durmaga başlaýarlar.12-15 aýlyk ýaşda bolsa ýöreýärler. Eger siziň gyzyňyzyň saglyk ýagdaýy we ösüşi kadaly bolup, aýaklarynda dik durmaýan bolsa, diýmek entek wagty däldir.

Çaga çanaklyk-but bognunyň doga zeperlenmelerinde ýa-da çykyklarynda hem dik durma, ýöreme hereketlerini etmekde kynçylyk çekip biler.

Bu sorag babatda Size gözegçilik edýän çaga lukmanynyň ýa-da newropatolog lukmanynyň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1253 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Myrat!<br /> Göz merjenjigi ýagtylyk şöhlelerini döwüp, olaryň gözüň torly bardasyna ýygnanmagyny üpjün edýär.Netije-de, şekiller aýdyň görünýär.Merjenjigiň çeýeligi bize zatlary ýakyndan has aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.Merjenjik gözi öňki...

Myrat!<br /> Göz merjenjigi ýagtylyk şöhlelerini döwüp, olaryň gözüň torly bardasyna ýygnanmagyny üpjün edýär.Netije-de, şekiller aýdyň görünýär.Merjenjigiň çeýeligi bize zatlary ýakyndan has aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.Merjenjik gözi öňki we yzky böleklere bölýär we öňki gözi aýna görnüşli bedeniň agramlylygyndan goraýar.<br /> Merjenjik aýrylsa, göz almasynyň hereketlenmegi netijesind aýna görnüşli beden gözüň diwarlaryna urular. Bu bolsa gözüň torly bardasynyň sypyrylmagy, gan ýygnanmalar ýaly agyr gaýraüzülmeleriň döremegine getirip bilýändir.

Dowamy
 
  1. Myrat Caryvew

Goz hrustaljyk bolmasa sohle adama zyvan berermidi

 
  1. Selim

Salam lukman.mende arada gaymarit keseli bolup gecdi.2 ay ozal men doly bejergi aldym.we gowlashdym.. sonra 10gun gechen son kkellamde agry peyda boldy. Son yene lukmana bbardym,we olar kellan sowuklandyr diyip mana ichmane derman yazyp...

Salam lukman.mende arada gaymarit keseli bolup gecdi.2 ay ozal men doly bejergi aldym.we gowlashdym.. sonra 10gun gechen son kkellamde agry peyda boldy. Son yene lukmana bbardym,we olar kellan sowuklandyr diyip mana ichmane derman yazyp berdiler,men o dermany aydylyshy yaly 15gun ichdim,emma mana peyda edenok. Kelle agrym shondadam galanok. Xacanda kellamme sowuk xowa degende aagrysy guychlenyar. Mana name etmek bolar lukman?

Dowamy
 
  1. Selim

Hudakul@mail.ru

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location