Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAGYŇ DOŇMALARYNYŇ SEBÄBI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.67 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýakdaky agyrylar, aýagyň agralmagy, doňmagy ýaly alamatlar köp adamyň ömrüniň dowamynda köplenç ýüze çykýan ýaramaz meseleleriň biridir. Käbir adamlar uzak wagtyň dowamynda şol alamatlary çydap gezip bilýäler. Emma, ilki bilen bu ýaramaz täsiriň nireden gelip çykanyny bilmeli. Siz hem ejeňizi barlagdan geçirip gaty dogry edipsiňiz. Bil oňurgadaky ingi bir gezek bejergi alanyň bilen bejerlenok. Bu keseliň bejergisi toplumlaýyn bolup, derman serişdelerinden daşary öz içine bejeriş bedenterbiýesini, owkalama we fiziobejergilerini alýar. Şonuň sebäpli, bejergileriňizi dowam etmek üçin neýrohirurg lukmanyň ýanyna gaýtadan baryň. Ejeňizi täzeden barlaglardan geçirmegiňizi we öňki bejergiň netijeleri barada aýdyp bermegiňizi maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1472 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Mammetnur

BAGYR AGYRY BARADA YAZAYDA SROCNA MEN MASHGALAMYN BAGRY AGYRYA YUREGI BULANYA YSGYNSYZLYK. DINE YATYA KAN HEREKER ETSE BASY AYLANYA.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location