Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝAK KESELI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.90 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Bir aýagyň çişmegi (Sizde topugyňyzdan aşagy çişýär) alnan şikeslenmeler, gan damarlaryň trombozy (gan lagtasy bilen ýapylmagy), guragyry ýa-da birleşdiriji dokumany zeperlendirýän immun keselleri netijesinde ýüze çykyp biler.

Siziň aýagyňyzyň çişginliligi başga alamatlar (bogunlaryň, süňkleriň agyrysy) bilen utgaşýarmy?

Aýagyň çişginliliginiň sebäplerini anyklamak üçin barlagy dowam edip, rewmatolog hem-de damar kesellerini bejerýän hirurg lukmanyna ýüz tutmagyňyzy we goşmaça barlaglary (aýaklaryň gan damarlarynyň doppler barlagyny, ganyň guragyra, brusellýoz keseline barlagyny) geçmegiňizi maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4149 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. guga

Ýasy davanlygy nadip ayyrmaly 23yasda ayyryp bolarmy

 
  1. Nuryagdy Nuryagdy

Menın ayagym gury agyryar oran kop wagtdan barı bırnace emlerı etdım peyda edenok kop yoresen beter agyrya

 
  1. merdan

menin ayagym agyryar yagny ayagymyn dabany useyar,sowuk cekyar onem sonun yaly bolyardy onun agyrysyny ayyrmak ucin name etmelika gayrat edip sizem komek edin!

 
  1. merdan

ayagyn agyrysy

 
  1. merdan

ayagyn dabany usese name etmeli?

 
  1. Ogulay

Häzir meniň 5 aýlyk göwrelilik wagtym, bir-iki hepde bäri meniň aýagym agyrýar, men öňem käbir zatlary okapdym, ýok aýdyşlary ýaly meniň aýagyma suw ýygnananok, ýöne injiklem we topugymyň ýanlaryna agram düşýän ýaly duýýan. Eger meň agramym...

Häzir meniň 5 aýlyk göwrelilik wagtym, bir-iki hepde bäri meniň aýagym agyrýar, men öňem käbir zatlary okapdym, ýok aýdyşlary ýaly meniň aýagyma suw ýygnananok, ýöne injiklem we topugymyň ýanlaryna agram düşýän ýaly duýýan. Eger meň agramym artýan bolsa onda göwrelilik wagtym berhiz saklamagada gorkýan. Näme etjegimi bilýän däldirin haýyş edýän, eli ezber lukmanlar maňa maslahat beriň, men nädip agyrydan dynyp bilerin ýa-da çagamy elime alýançam şu ýagdaý dowam edermikä?

Dowamy
 
  1. Gurbanmuhammet

Meniñ aýagym agyrýar ýagny dyzymdan ýokarsy icimde hem cep tarapymda sanjy bar birnace lukmanlara yuz tutdym barlaglardan gecdim yone hic hili netije ýok.Birnace dereman ukollary lukmanlan aydisina gora aldym yone sondada hayr edenok.Indi kop...

Meniñ aýagym agyrýar ýagny dyzymdan ýokarsy icimde hem cep tarapymda sanjy bar birnace lukmanlara yuz tutdym barlaglardan gecdim yone hic hili netije ýok.Birnace dereman ukollary lukmanlan aydisina gora aldym yone sondada hayr edenok.Indi kop yoresem aýaklam aýaklam gursyp baslaya name etmeli gaýrat edip sizem komek edin!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location