Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BILAGYRYŇ SEBÄBI NÄMEKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly  okyjy!

Siz oz hatyňyzda ýaşyňyzyň näçedigini we öň geçen barlaglaryňyz hem-de bejergileriňiz barada (eger geçen bolsaňyz) maglumat bermeýärsiňiz. Bilde agyry oňurganyň bil-türre  bölüminiň osteohondrozy, oňurga ingisiniň döremegi, oňurganyň gyşarmagy (skolioz), süňk dokumasynyň dürli keselleri meselem, osteoporoz), peşew çykaryş ulgamyň kesellerinde (piýelonefrit, glomerulonefrit, böwrek damarynyň
trombozy), jyns agzalaryň sowuklama ýagdaýlary we täze döremeleri, oňurganyň şikeslenmeleri netijesinde döräp biler.

Beden agramynyň artmagy hem dürli sebäplere görä (iýmitiňiziň düzüminiň üýtgemegi, fiziki işjeňligiň peselmegi, endokrin ulgamyň näsazlyklary, käbir derman serişdeleri uzak kabul etmek) döräp, hemmetaraplaýyn lukmançylyk barlagyny talap edýändir. Bilde döreýän agyrylaryň we beden agramynyň köpelmeginiň sebäbini anyklamak we bejergi ýa-da öňüni alyş çäreleri geçirmek üçin newropatolog hem-de endokrinolog lukmanlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, Lukman.

  • 3673 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gundogdy

Hormatly Lukamn!bil onurda agyry bar nace kol pol aldym peydasyz name etmeli eger grija bolan bolsa operasiyasyz ayyrmagyn caresi yokmy

 
  1. Myrat

Salam lukman sizden bir zat sorasam bolarmy gulagym gapylÿa nameden bolup bilya bejergisi nahili ya gyzyl inne alsam bolarmy

 
  1. WEPA

Salam lukman meninde bilimde agyry bar yasym 18 agramymda artyar bykynymda gun gunden ulalyar on geciren uytgeshik agyr keaellerim yok ishimde kyndal yone bildaki agyry gun gunden guychlenyar name etjegimide bilemok kyn gormande mana maslahat...

Salam lukman meninde bilimde agyry bar yasym 18 agramymda artyar bykynymda gun gunden ulalyar on geciren uytgeshik agyr keaellerim yok ishimde kyndal yone bildaki agyry gun gunden guychlenyar name etjegimide bilemok kyn gormande mana maslahat berayin Lukman...

Dowamy
 
  1. Merdan

Men bilim agyrya. Yakynda degisli hassahanalaryn birinde leceniya almaga basladym. Gyzyl inne, azekrit, tok aldym 3 gun gatnadym welin men bilimdaki agry hasam beterledi.lukman Sowukladypsyn didi sizde aryrak gryža hem bar didi. Men indi name...

Men bilim agyrya. Yakynda degisli hassahanalaryn birinde leceniya almaga basladym. Gyzyl inne, azekrit, tok aldym 3 gun gatnadym welin men bilimdaki agry hasam beterledi.lukman Sowukladypsyn didi sizde aryrak gryža hem bar didi. Men indi name etjedimi bilemok das yurda gitsemmikam ya.

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location