Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TITREME HADYSASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Myşsalaryň ýygrylmagy netijesinde el-aýagyň titremesi dürli näsazlyklaryň we keselleriň ýüze çykmagy netijesinde döräp biler. Bu ýagdaý galkan şekilli mäziň keselinde (giperterioz), garaguşagyry, Parkinsonyň keseli, horeýa, şizofreniýa, newrozlar ýaly nerw ulgamynyň näsazlyklarynda, alkogolizm keselinde, kalsiý, magniý minerallarynyň ýetmezçiliginde ýüze çykyp biler.

Çendenaşa fiziki ýadawlylyk, kofe içgisiniň köp kabul edilmegi hem titremeleriň wagtlaýyn ýüze çykmagynyň sebäbi bolup biler. El-aýagyň titremeleriniň sebäbini anyklamak üçin degişli barlaglary geçip (kalsiý, magniý, kaliý, glukozanyň derjesini anyklamak we başgalar) newropatolog, endokrinolog lukmanlaryň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1732 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Maksat

salam lukman men 25 yashymda yashlygyma garamazdan mende elim titreya kopchulikde hasda erbet bolyan utanyan shon wagytlayyn koshesdiryan dermany yokmy eger bar bolsa shol dermanyn adyn yazayynda

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location