Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BIL-OŇURGA KESELI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Dörän oňurgara ingisiniň bejergisi derman serişdeleri ulanma, ýörite maşklary ýerine ýetirme, fiziki faktorlaryň täsirini ulanyp bejergi alma, el bilen täsir etme, hirurgiki usullary öz içine alýandyr.

Hirurgiki usullar esasan uly ölçegli ingiler üçin ulanylýar. Sizde dörän inginiň ölçegi näçe? Siz haýsy bejergileri aldyňyz? Lukmanyň kadaly gözegçiliginde durýaňyzmy? Oňurgara ingiler we olaryň bejeriliş usuly barada has doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Oňurgara ingisiniň alamatlary we sebäpleri" atly makaladan alyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3166 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location