Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DYZYŇ AGYRMAGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Dyz bognunda ýüze çykýan agyrylar dürli sebäplere görä döräp biler. Onda döreýän agyrylar, dyz bognunyň alawlama keseliniň, bogun dokumasynyň dargamagy bilen geçýän artroz keseliniň, bogun meniskiniň zeperlenmelerinde, bogun siňirleriniň sowuklamasynda, bogunda gan aýlanşygyň bozulma ýagdaýlarynda, esasy alamat höküminde ýüze çykyp bilýändir. Ýöne dyzyň iç ýüzünde döreýän agyrylar, esasan, dyz bognunyň siňirleriniň sowuklamasynyň alamaty höküminde kabul edilýändir. Dyz bognunyň ýagdaýyny anyklamak üçin bognuň rentgen barlagyny geçirip, trawmotolog lukmanlarynyň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1746 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. mergen

Salam dogan men sizden uly hayysht etyan menin 50 yashynda ejem bar 1 yyldan bari dyzy agyryar her balnyssa birzat diyya biri duz ba diyya eylekisi sowuklama diyya yene biri ayakdaky sac uzyny sunupdir diyya bize maslahat berayin kyn gormeseniz...

Salam dogan men sizden uly hayysht etyan menin 50 yashynda ejem bar 1 yyldan bari dyzy agyryar her balnyssa birzat diyya biri duz ba diyya eylekisi sowuklama diyya yene biri ayakdaky sac uzyny sunupdir diyya bize maslahat berayin kyn gormeseniz ilki agyryp bashlanda bir nokat yaljak yeri agyrdy son tutush dyzy indem shu wagt dyzynyn ic yuzinde bir maz yaly zat cishipdir agyrsy ayyrlanok hacandan bari sizin jogabynyza garashyan

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location