AGYRYLY ÖKJE ÖSÜNTGISI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Ökje süňküniň daban tarapynda emele gelýän süňk ösüntgileri dabanyň ýumşak dokumalaryny basyp, güýçli agyrylaryň döremeginiň sebäbi bolup bilerler. Ökje ösüntgisiniň uzynlygy 3-4 mm-den 12 mm-e barabar bolup, ösüntginiň ýiti tarapy biraz ýokary eplenen bolup, ol barmaklara tarap gönükdirilendir. Eger ökjede ýüze çykýan agyrylaryň sebäbi bu ösüntgiler bolsa (ökjede agyrylar gury agyry artridinde, Behterewiň keselinde, Reýteriň keselinde hem döräp bilýär), bejergi çäreleriniň tapgyryny geçirip, gözegçilik etmek maslahat berilýär. Bejergi usullaryna palçyk ýapgylary, ultrasesiň täsiri, mineral suwuň täsiri ýaly fizioemleri, ökjä kortikosteroid sanjymlary etmek, rentgen şöhleleri bilen täsir etme degişlidir. Ondan başga-da, ýörite köwüş peteklerini geýmek maslahat berilýändir. Bejergi çäreleriň netijesiz bolan halatlarynda hirurgiki usul bilen süňk ösüntgileri aýrylýandyr. Siz üçin zerur bolan bejerginiň görnüşini kesgitlemek üçin trawmotolog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolardy.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1580 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location