Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAG PILÇÄNIŇ TÖWEREGINDÄKI AGYRY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň belli bir ýagdaýda uzak wagt oturmagyňyz, megerem, pilçe myşsasynyň süýnmegine ýa-da nerw süýüminiň zeperlenmegine getirendir. Şeýle häsiýetli agyrylar, oňurganyň döş bölüminiň osteohondrozy, şol bölümiň oňurgalarynyň döräp başlan ingisi üçin hem mahsusdyr. Dogry sebäbi anyklamak üçin newropatolog lukmanynyň maslahatyny almak ýerlikli bolardy. Eger agyrylaryň sebäbi myşsalaryň zeperlenmesinde bolsa, bu ýagdaýy ýörite maşklaryň we owkalama çäreleriniň kömegi bilen bejerip bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1478 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. maksat

Salam lukman!yagny gelinimi USB(uzi) dusurenenlerde ekiz gyzjagazlar diyipdirler,shol netije dogry bolup bilermika 16hepde gowrellik

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location