Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BILIM AGYRÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.30 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Etrap hassahanasynda Siz nähili barlaglardan geçdiňiz? Kesel kesgidini anyk goýma başartmadyk ýagdaýynda, has giňişleýin barlag çärelerini geçirme zerurlygy döräp biler. Oňurgaara döräp biljek inginiň bardygyny ýa-da ýoklugyny anyklamak üçin magnit rezonans tomografiýa barlagyndan geçme gerekli maglumatlary berip, birnäçe güman etmeleri aradan aýryp biler. Size gaýtadan neýrohirurg lukmanlaryna ýüz tutmak gerekdir.

Şeýle-de, bilde döreýän agyrylaryň sebäbinden söz açýan, saýtymyzda ýerleşdirilen "Bilde döreýän agyrylaryň sebäpleri we alamatlary" atly makala bilen tanyşmaklygyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1849 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location