SAÇYŇ ÝAGLYLYGYNY NÄDIP AÝYRMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Saçyň aşa ýaglylygy endokrin ulgamynyň işiniň näsazlyklarynda, ýetginjeklik döwründe, aşa ýagly, ýiti iýmitleriň kabul edilmegi netijesinde ýüze çykyp biler. Galyberse-de, deriniň ýaglylygy Siziň bedeniňiz üçin mahsus sypat bolup, başga-da kynçylyklara (düwürtiklere) getirip biler. Bu babatda birnäçe maslahatymyzy beresimiz gelýär:

  • Her niçik bolsa-da, hapalanyş derejesine baglylykda, saçyňyzy ýagly saçlar üçin niýetlenen serişdeler (şampunlar)  bilen her 2-3 günden ýuwmaly.
  • Saçyňyza ýelmeşmez ýaly, reňkli goşundysyz dury şampunlary biraz saçda saklap, soň ýuwmak dogry bolar;
  • Ýuwlandan soň saçlary krapiwanyň (çit-çiti) suwuna, aloe otunyň şiresine, suwda garylan alma uksusy, limon turşusy garylan suwa çaýkamak ýaglylygy azaldyp biler.
  • Saçlary reňklemek hem ýaglylygy peseldip biler.
  • Saçyňyzy daraňyzda, deri ýagyny saçlara degirmez ýaly, uly dişli daragyň kömegi bilen emaý bilen daraň.

Deriniň ýaglylygynyň sebäbini anyklap, aradan aýrar ýaly triholog lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Saýtyň lukmany.

  • 2676 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. serdar

Hergün saçy şampun bilen yuwmak, saç derisinin yag balansyny bozyar ve has hem yaglanmaga sebap bolyar. Hepdede 2-3gezekten kan yuwmaly dal

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location