Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAÇ DÜŞMÄ GARŞY NÄME ÇÄRE BARKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (14 Ses)

Hormatly Durdy!

Saçyň seýreklemegi we düşmegi deri ýokançlyklarynyň, endokrin ulgamynyň näsazlyklarynyň, genetiki töwekgelçiliginiň netijesinde ýüze çykyp biler.

Häzirki wagtda saçyň düşmeginiň öňüni almakda derman serişdeleri (ewkanil, minoksidil, prokapil, trikoksen, emodil losýony), ozenoterapiýa, lazer bilen bejergi, mezoterapiýa (dermany derä goýbermek) usullary ulanylýar.

Saçy oturtmagyň hem her adam üçin görkezmeleri bolup, ol dürli usullarda geçirilýändir. Saç follikulalaryny oturtmak bilen meşgullanýan merkezleriň Aşgabatdaky salgylary barada bizde maglumat ýok. Ol merkezleriň Sankt-Peterburgda, Moskwada, Tbilisiýada işleýänligi bize bellidir.

Saçyňyzyň düşmeginiň sebäbini we öňüni alyş usullaryny anyklamak üçin triholog lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Bu babatda has doly maglumat almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Saçyň düşmeginiň sebäpleri we bejergisi" atly makalany okamagyňyzy maslahat berýäris.

Saýtyň lukmany.

  • 4536 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Batyr

Salam lukman meñ saçym dü$ýär men mary welaýatyndan eger kyn görmeseñiz maslahat beräýseñiz sizden ho$al bolardym. I$iñizde üstünlik arzuw etýän

 
  1. Administrator

[quote name="Begenc"]Salam hormatly Lukman Soraglara jogap bersenz hosal bolardyk[/quote]<br /><br />Begenç, saýtyň maksady Türkmen jemgyýetiniň saglyga degişli meselelerini gozgaýan, öwrenýän we olaryň çözgüdi babatda pikir alyşmaga mümkinçilik...

[quote name="Begenc"]Salam hormatly Lukman Soraglara jogap bersenz hosal bolardyk[/quote]<br /><br />Begenç, saýtyň maksady Türkmen jemgyýetiniň saglyga degişli meselelerini gozgaýan, öwrenýän we olaryň çözgüdi babatda pikir alyşmaga mümkinçilik döredýän saýt. Saýty köpsanly lukmanlar, studentler, adaty adamlar okaýarlar. Maglumatlaryny, tejribelerini paýlaşarlar diýp umyt edýäris. Soragyňyzy Saglygyň V-Kontakte sahypasyna hem goýduk. Sag-aman geziň.

Dowamy
 
  1. Administrator

[quote name="Begenc"]Salam hormatly Lukman Soraglara jogap bersenz hosal bolardyk[/quote]<br /><br />Salam! Lukmanlarymyzyň ählisi işden boş wagtlary saýtymyz bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Soragyňyza çalt jogap almak üçin öz maşgala lukmanyňyza...

[quote name="Begenc"]Salam hormatly Lukman Soraglara jogap bersenz hosal bolardyk[/quote]<br /><br />Salam! Lukmanlarymyzyň ählisi işden boş wagtlary saýtymyz bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Soragyňyza çalt jogap almak üçin öz maşgala lukmanyňyza ýuzlenmegiňizi maslahat berýäris. Saýtda 'gözleg" diiýp ýazylan ýere ýazyp isleýan temalaryňyzy gözlap, tapyp bilersiňiz.<br /><br />Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Dowamy
 
  1. Begenc

Salam hormatly Lukman Soraglara jogap bersenz hosal bolardyk

 
  1. Begenc

Salam hormatly Lukman sac un minioksidil sampuny peydasy bar dp maslahat berpsnz,yone Bu sampuny Nirden alp bolyar?dukanlarda tapp bolanokda.

 
  1. mukam

sag bolun. Shu soragy men hem yazjakdym.

 
  1. shatlyk

sagbolun

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location