Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.48 (122 Ses)

Hormatly okyjy!

Artykmaç agramdan dynmak wagty, uly islegi, sabyrlylygy, belli bir guramaçylykly düzgüni talap edýändir. Bu aşakdaky çäreleri öz içine alyp biler:

  • Endokrin we merkezi nerw ulgamynyň näsazlyklaryny aradan aýyrmak üçin lukmanyň barlagy we bejergisi.
  • Berhiz tutmak. Ol ýokumlylyk derejesi boýunça pes we beden agzalaryna zyýansyz iýmitiň görnüşlerinden düzülen bolmalydyr.
  • Ýörite, diňe Siz üçin düzülen fiziki maşklar toplumy bilen meşgullanmak.

Horlanmak meselesi babatda, has takygy işdäňizi (eger ol juda açyk bolsa) peseltmek maksady bilen lukman Size işdäňize täsir edýän dermanlary belläp biler.

Horlanmagyň hirurgiki usullary hem bardyr. Meselem, liposaksiýa (deriasty ýaglary aýyrmak) usuly.

Horlanmagy isleýän adamlara lukmanlar birden horlanmazlygy maslahat berýärler. Umuny agramyň 10-15%-ni 6-7 aýda ýitirme kadaly görkeziji hasaplanýar.

Birden horlanma bedeniň alyş-çalyş ýagdaýlaryna, endokrin ulgamynyň işiniň bozulmalaryna getirip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 26508 gezek okalan

Teswirler (27)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men horlanmak.isleyan.men çagaly.emdiryan .garnym uly bolup galdy.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam men horlanmak isleýän garnym uly nädip gidirjegim bilemok haýyşedýän maslahat beräýiň

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men 33yasymda dem gysmam bar hemise garmonda menin kg 105 horlanyp bilemyog ayaglarym agriyo horlanyp bilemyog ozim 2 gurpa mayip diyep hasapda duryn komeg edin hayes

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman men horlanmak isleyan nahili diyeta tutsam bolar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men horlanmak bedenimi saklamak isleyan onun un nameler etmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men horlanmak isleyan munun ucin nahili diyeta tutmaly

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukmam men 107 kl berhis tutsamam horlanyp bilemok sona garsy derman bar bolsa aydayyn

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam Men 20yasymda horlanmak ucin nahili diyetalary tutsa bolya ya da horlandyryan derman bolsa hayys aydayyn yone iyermen dal sondada horlanyp bilemok hasys komek edin lukman

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Horlanmak isleyan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Horlanmak ucin derman bar bolsa aydayynda

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location