NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.44 (90 Ses)

Hormatly okyjy!

Artykmaç agramdan dynmak wagty, uly islegi, sabyrlylygy, belli bir guramaçylykly düzgüni talap edýändir. Bu aşakdaky çäreleri öz içine alyp biler:

 • Endokrin we merkezi nerw ulgamynyň näsazlyklaryny aradan aýyrmak üçin lukmanyň barlagy we bejergisi.
 • Berhiz tutmak. Ol ýokumlylyk derejesi boýunça pes we beden agzalaryna zyýansyz iýmitiň görnüşlerinden düzülen bolmalydyr.
 • Ýörite, diňe Siz üçin düzülen fiziki maşklar toplumy bilen meşgullanmak.

Horlanmak meselesi babatda, has takygy işdäňizi (eger ol juda açyk bolsa) peseltmek maksady bilen lukman Size işdäňize täsir edýän dermanlary belläp biler.

Horlanmagyň hirurgiki usullary hem bardyr. Meselem, liposaksiýa (deriasty ýaglary aýyrmak) usuly.

Horlanmagy isleýän adamlara lukmanlar birden horlanmazlygy maslahat berýärler. Umuny agramyň 10-15%-ni 6-7 aýda ýitirme kadaly görkeziji hasaplanýar.

Birden horlanma bedeniň alyş-çalyş ýagdaýlaryna, endokrin ulgamynyň işiniň bozulmalaryna getirip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 20973 gezek okalan

Teswirler (13)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Guljagaz

Anna siz ylgap bilmeyan bolsanyz berhiz saklap bilmeyan bolsanyz 4nji gata munup dusup gorayin peyda eder yone muny kan wagt yerine yetirin

 
 1. Guljagaz

Salam lukman men14 yasymda yuzumdaki ugrilerden nahili gutulup bolarka?!

 
 1. Anna

Gadyrly lukman. Men 18 ýašymda. boyum 1.92 kilom 120kg išdäm gaty gowy berhiz tutup horlanyp bilemok. sähelçe ylgasam dalçygýaryn. horlanmak üçin dermanlar ýokmyka. men hiç hili šeker iyemok mana berhizsiz horlanmak gerek. men iýun aýynda gulluga...

Gadyrly lukman. Men 18 ýašymda. boyum 1.92 kilom 120kg išdäm gaty gowy berhiz tutup horlanyp bilemok. sähelçe ylgasam dalçygýaryn. horlanmak üçin dermanlar ýokmyka. men hiç hili šeker iyemok mana berhizsiz horlanmak gerek. men iýun aýynda gulluga gitmeli šondan öň horlanmak gerek gaýrat edip maňa maslahat beriň. e-mail ugratsaňyz hasam minnetdar bolardym. ömrüňiz uzak bolsun...

Dowamy
 
 1. artur

no money no honey

 
 1. artur

no money,no honey

 
 1. bahargul

Men 83kg agramym bar nahili horlanmaly

 
 1. Maksat

Lukman men sakgalym oran calt ösyär, utsemem cykyberyar dermany bolsa aydaysañyz nadip dynsa bolar

 
 1. Мерген

Надип сакал осдурмели

 
 1. jemal

Nadip isdani peseldip we kadaly iymitlenip horlanyp bolar ? Munun uc name etmeli?

 
 1. janmyrat

ylgap berhiz tutup bir ayda nace kilo horlanyp bolar

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location