Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.54 (112 Ses)

Hormatly okyjy!

Artykmaç agramdan dynmak wagty, uly islegi, sabyrlylygy, belli bir guramaçylykly düzgüni talap edýändir. Bu aşakdaky çäreleri öz içine alyp biler:

 • Endokrin we merkezi nerw ulgamynyň näsazlyklaryny aradan aýyrmak üçin lukmanyň barlagy we bejergisi.
 • Berhiz tutmak. Ol ýokumlylyk derejesi boýunça pes we beden agzalaryna zyýansyz iýmitiň görnüşlerinden düzülen bolmalydyr.
 • Ýörite, diňe Siz üçin düzülen fiziki maşklar toplumy bilen meşgullanmak.

Horlanmak meselesi babatda, has takygy işdäňizi (eger ol juda açyk bolsa) peseltmek maksady bilen lukman Size işdäňize täsir edýän dermanlary belläp biler.

Horlanmagyň hirurgiki usullary hem bardyr. Meselem, liposaksiýa (deriasty ýaglary aýyrmak) usuly.

Horlanmagy isleýän adamlara lukmanlar birden horlanmazlygy maslahat berýärler. Umuny agramyň 10-15%-ni 6-7 aýda ýitirme kadaly görkeziji hasaplanýar.

Birden horlanma bedeniň alyş-çalyş ýagdaýlaryna, endokrin ulgamynyň işiniň bozulmalaryna getirip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 24879 gezek okalan

Teswirler (22)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Jennet

Salam lukman men horlanmak isleyan munun ucin nahili diyeta tutmaly

 
 1. Maya

Salam lukmam men 107 kl berhis tutsamam horlanyp bilemok sona garsy derman bar bolsa aydayyn

 
 1. Merjen

Salam Men 20yasymda horlanmak ucin nahili diyetalary tutsa bolya ya da horlandyryan derman bolsa hayys aydayyn yone iyermen dal sondada horlanyp bilemok hasys komek edin lukman

 
 1. Gulnar

Horlanmak isleyan

 
 1. Leyla

Horlanmak ucin derman bar bolsa aydayynda

 
 1. Gulayym rejepowa

Men horlanmak isleyan yone horlanyp bilemok horlanmak ucin nahili derman barka aydayyn Kop kilalarymdam dynjak bilyan.

 
 1. Maya

Lukman men berhiz bn horlanyp bilemok eger mumkin bolsa horladyan derman bolsa aydayn

 
 1. Begenc

Lukman nadip gusga wagtyn icinde horlanyp bolarka berhiz tutup bilemok dine derman bilen

 
 1. Gulsirin

salam lukman men garnymy ayyrasym gelya diyata tutyan shonda gidenok

 
 1. Guljagaz

Anna siz ylgap bilmeyan bolsanyz berhiz saklap bilmeyan bolsanyz 4nji gata munup dusup gorayin peyda eder yone muny kan wagt yerine yetirin

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location