Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GOLTUK ASTY TÜÝLERIŇ ÖSMEGINI NÄDIP AZALTMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýetginjeklik döwrüniň başyndan aýal bedenine mahsus ýerlerde gyl örtüginiň ösmegi (şonuň ýaly-da goltuk astynda we daşky jyns agzalarynda) böwregüsti mäziniň işläp çykarýan androgen gormonlaryň täsirine we ýumurtgalyklaryň işine bagly bolýar.

Aýal bedeninde erkek adamlara mahsus ýerlerde gyl örtüginiň (girsutizm) emele gelmegi ýa-da onuň bedende aşa köp ösmegi (gipertrihoz) endokrin ulgamdaky näsazlyklardan, gormon bölüp çykarýan täze döremeleri emele gelende ýa-da nesil yzarlaýjylyk faktorlaryň täsiri bilen döräp biler.

Artykmaç gyl örtügini androgen gormonlaryň derejesini peseldýän serişdeler (androkur, Diane-35), böwregüsti mäziň işläp çykarýan gormonlary, pregestinler bilen, depilýasiýa, epilýasiýa, elektroepilýasiýa çäreleri bilen aýryp bolýandyr.

Eger Sizde agzalan näsazlyklar bolman, Siziň bellän ýerleriňizde gyl örtügi kadaly ösýän bolsa, ol adaty ýagdaýdyr.

Adaty kosmetiki serişdeleri (depilýator kremleri) ulanmagyňyzy maslahat berýäris.

Gormon serişdeleri ulanmak bolsa ilki bilen endokrinolog lukmanyň barlagyny we maslahatyny talap eder.

Hormat bilen saýtyň lukmany.

  • 3706 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. saytyn okyjysy

Hormatly lukman dosunde cykyan tuylerin cykmazlygnyn onuni almaklyk ucin name zat edip bolar

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location