Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NADIP SEMREMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (37 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger beden agramyny almaga mümkinçilik bermeýän beden bozulmalary bolmasa, bu kynçylygy ýokary kaloriýaly iýmitlenme, beden myşsasyny ösdürýän maşklary ýerine ýetirme netijesinde ýeňip geçip bolar. Ýöne bu çäreler wagty, islegi talap edýändir. Beden agramyny alma (ýagny semreme) soragy bilen ýüz tutýan okyjylarymyzyň köpsanlylygyny göz öňüne tutup, biz bu mesele babatda doly maglumaty berýän makala taýynlamagy ýüregimize düwdük. Bu makala ýakyn günlerde saýtymyzda ýerleşdiriler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 12633 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam gowmy yadaylarnyz men derdim semrap bilemok ozum 22 yasymda on dayowdym inni horlandym name iysemem semrap bilemok aptekdan witamyn aldym yone hayyr etmedi sizden maslahat sorayan inni men nadip onkim yaly dayowlanmaly hayys komek edin kop...

Salam gowmy yadaylarnyz men derdim semrap bilemok ozum 22 yasymda on dayowdym inni horlandym name iysemem semrap bilemok aptekdan witamyn aldym yone hayyr etmedi sizden maslahat sorayan inni men nadip onkim yaly dayowlanmaly hayys komek edin kop minetdae

Dowamy
Seyit
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman men agramym 50 kl ozumem 95 yyl men nahili iymit iysemem su wagtyma cenli semrap bilemok gunde 4 wagtyna iyyan yone peydasy nadip semremeli maslahatynyz bolsa komek edayseniz hayys

Parahat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam ! Men Semrasim gelyar ! Dermany barmyka ?! Dermany bar bolsa Zyyany barmyka ?! Men gundede wagtly wagtyndab4 gezek nahar iysemem semramok! Siziñ maslahatyñyza garasyan!

Иса
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam men 17 yasymda 73 kile yone nm etsemem 73den yokaryk galamok 10-15 kile galjak bolyan nadip semremelika

D
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly ildeshler semremegin in gowy usuly wagtly wagtyna nahar iymeli gunde basharsan 4 wagtna nahar iymeli trenirowka etmeli (eger-de maddy yagdayynyz bolsa)her gunde bir sany banan iymeli men ozum sheydip 10 kilo semredim

plany planyyew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam men 25 ýaşymda boým 1.70 kg 50 ozm hor nädip semremeli çirpnoý dawlanýam bar

Şatlyk
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

" Aylar 4 sagat öň
salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana"

Orta mekdebi gutaran bolsaň durmuşa çyk ýag iýdirip, ýüpek geýdirip, eliňi sowuk suwa urdurmajak birine, semremegiňe peýda eder. Okuwy...

" Aylar 4 sagat öň
salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana"

Orta mekdebi gutaran bolsaň durmuşa çyk ýag iýdirip, ýüpek geýdirip, eliňi sowuk suwa urdurmajak birine, semremegiňe peýda eder. Okuwy gutarmadyk bolsaň, eger horlygyň näsaglyk derejesinde bolsa, ýörite barlaglar we testler üçin lukmana äkitsin hossarlaryň. Näsaglyk däl, şekil-estetiki maksatly bolsa we hossarlaryň puly kän bolsa, onda ýene-de lukmana, diýetologa görün.

Seň göz öňüne tutýan "kadaly agrama getirýän, köpüräk içseň semiziräk ýagdaýa getirýän, horlygyň bejergisinde ulanylýan" dermanyň entäk oýlanyp tapylmady. Nädip semremeli diýen soragyňa saňa aýratyn jogap bermezlik üçin ýazylypdyr ýokardaky ýazgy lukman tarapyndan. Semremek barada tema bardyr, gözläp gör, belki taparsyň.

Dowamy
Teswirçi
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana

Aylar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="Gokhan"]Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde....[/quote]<br /><br />BMI-niz (Body Mass Index) 18.33 eken, (Kadaly hasaplanyan BMI 18.5-24 arasy) we boyunyza seretsen şu...

[quote name="Gokhan"]Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde....[/quote]<br /><br />BMI-niz (Body Mass Index) 18.33 eken, (Kadaly hasaplanyan BMI 18.5-24 arasy) we boyunyza seretsen şu wagtlar ösüş döwründesiniz.Nasazlyk yok diymek üçin yagdaya göra yönekeyden çylşyrymlaşyan 3 etap testler bilen barlanylyar. (Tm-da bu barlaglaryn talabalayyk geçirilmeyandiginden habarym bar)<br /><br />Berip boljak ilkinji maslahat diyetolog ya tejiribeli lukman bilen gürleşip, iymitlenişinizi beden talabyna göra tertipleşdirmek. Dogry iymitlenmek barada bu saytda hem birnaçe makala bar bolmaly.

Dowamy
student
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde hic hili yarawsyzlyk yok yone men hor hemde kilam az men nadip agramymy yokarlandyryp bilern(semirap bilern)yone 17yasda semiremekden ir diymeginiz...

Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde hic hili yarawsyzlyk yok yone men hor hemde kilam az men nadip agramymy yokarlandyryp bilern(semirap bilern)yone 17yasda semiremekden ir diymeginiz mumkin yone onumde gulluk okuw bar sol sebap den mana umumy maglumat berip men soragyma jogap berip meni kanagatlandyrmagymy sizden hayys etyArin sag bolun!

Dowamy
Gokhan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location