Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

NADIP SEMREMELI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.93 (28 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger beden agramyny almaga mümkinçilik bermeýän beden bozulmalary bolmasa, bu kynçylygy ýokary kaloriýaly iýmitlenme, beden myşsasyny ösdürýän maşklary ýerine ýetirme netijesinde ýeňip geçip bolar. Ýöne bu çäreler wagty, islegi talap edýändir. Beden agramyny alma (ýagny semreme) soragy bilen ýüz tutýan okyjylarymyzyň köpsanlylygyny göz öňüne tutup, biz bu mesele babatda doly maglumaty berýän makala taýynlamagy ýüregimize düwdük. Bu makala ýakyn günlerde saýtymyzda ýerleşdiriler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 10524 gezek okalan

Teswirler (18)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Teswirçi

" Aylar 4 sagat öň
salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana"

Orta mekdebi gutaran bolsaň durmuşa çyk ýag iýdirip, ýüpek geýdirip, eliňi sowuk suwa urdurmajak birine, semremegiňe peýda eder. Okuwy...

" Aylar 4 sagat öň
salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana"

Orta mekdebi gutaran bolsaň durmuşa çyk ýag iýdirip, ýüpek geýdirip, eliňi sowuk suwa urdurmajak birine, semremegiňe peýda eder. Okuwy gutarmadyk bolsaň, eger horlygyň näsaglyk derejesinde bolsa, ýörite barlaglar we testler üçin lukmana äkitsin hossarlaryň. Näsaglyk däl, şekil-estetiki maksatly bolsa we hossarlaryň puly kän bolsa, onda ýene-de lukmana, diýetologa görün.

Seň göz öňüne tutýan "kadaly agrama getirýän, köpüräk içseň semiziräk ýagdaýa getirýän, horlygyň bejergisinde ulanylýan" dermanyň entäk oýlanyp tapylmady. Nädip semremeli diýen soragyňa saňa aýratyn jogap bermezlik üçin ýazylypdyr ýokardaky ýazgy lukman tarapyndan. Semremek barada tema bardyr, gözläp gör, belki taparsyň.

Dowamy
 
 1. Aylar

salam lukman men semirasim gelya name etmeli dermany bami ya basga maslahat berin mana

 
 1. student

[quote name="Gokhan"]Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde....[/quote]<br /><br />BMI-niz (Body Mass Index) 18.33 eken, (Kadaly hasaplanyan BMI 18.5-24 arasy) we boyunyza seretsen şu...

[quote name="Gokhan"]Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde....[/quote]<br /><br />BMI-niz (Body Mass Index) 18.33 eken, (Kadaly hasaplanyan BMI 18.5-24 arasy) we boyunyza seretsen şu wagtlar ösüş döwründesiniz.Nasazlyk yok diymek üçin yagdaya göra yönekeyden çylşyrymlaşyan 3 etap testler bilen barlanylyar. (Tm-da bu barlaglaryn talabalayyk geçirilmeyandiginden habarym bar)<br /><br />Berip boljak ilkinji maslahat diyetolog ya tejiribeli lukman bilen gürleşip, iymitlenişinizi beden talabyna göra tertipleşdirmek. Dogry iymitlenmek barada bu saytda hem birnaçe makala bar bolmaly.

Dowamy
 
 1. Gokhan

Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde hic hili yarawsyzlyk yok yone men hor hemde kilam az men nadip agramymy yokarlandyryp bilern(semirap bilern)yone 17yasda semiremekden ir diymeginiz...

Hormatly lukman men 47kg boyum 1.60 17yasymda men saglyk yagdayym gowy organizimde we ic keselde hic hili yarawsyzlyk yok yone men hor hemde kilam az men nadip agramymy yokarlandyryp bilern(semirap bilern)yone 17yasda semiremekden ir diymeginiz mumkin yone onumde gulluk okuw bar sol sebap den mana umumy maglumat berip men soragyma jogap berip meni kanagatlandyrmagymy sizden hayys etyArin sag bolun!

Dowamy
 
 1. nariman

hormatly lukman su wagt men 19 yasymda nadip semrap bolya dermanyn adyny aydyn dermany ba bolsa trimetamol komek edenok ka bir adama komek edya name etmeli

 
 1. Okyjy.

Tesbirçi Zamira! Dogry belläpsiňiz. Akylly söhbetdeşlikler ýok. Biziň ýaşlarmyzy diňe bir zat gyzyklandyrýar. Şondan başga zada gyzyklananoklar, gözlegden tapyp okanoklar. Olaryňky "alma biş, agzyma düş" diýen ýaly olara bir sözde şol bir...

Tesbirçi Zamira! Dogry belläpsiňiz. Akylly söhbetdeşlikler ýok. Biziň ýaşlarmyzy diňe bir zat gyzyklandyrýar. Şondan başga zada gyzyklananoklar, gözlegden tapyp okanoklar. Olaryňky "alma biş, agzyma düş" diýen ýaly olara bir sözde şol bir soraglaryna jogap tapyp bermeli. Gyzyklanyp okamasaň, emgenmeseň, öwrenen peýdaly maslahatlaryňy öz durmuşyňda ornaşdyrmaga ykybyň bolmasa... bular ýaly okyjylara näme diýse bolar.

Dowamy
 
 1. Zamira

Bir gyzykly sohbet isleyarsing. Yashlarda bar gaygyzy bolsa "turanok", galanok, ujyt, boyum osenok, gowreli boldym. Samsygow bizing yashlarymyz. 99% yatyp, sychyp, iyip ýorenler. Aý bolyada, uyat yerlerinig nirede yerleshyanlerini bilyan bolsalar.

 
 1. Zamira

[quote name="Gaygysyz"]Bedenin agramyny yokarlandyrmak isleyan???[/quote]<br />gözlege girde okada dogan.

 
 1. Gaygysyz

Bedenin agramyny yokarlandyrmak isleyan???

 
 1. Rahat

Salam Hormatly Lukman Gowumy yagdayynyz, men sizden maslahat soramakcy velin siz bilen arkayyn gurleşer yaly oziniziň ayratyn saytynyz yokmy Agen yada Line we ş.m Kyn gormeseniz, eger mumkin bolsa

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location