Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝÜZDÄKI MENEKLERI NÄDIP AÝYRMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.80 (10 Ses)

Hormatly okyjy!  

Beýan edişiňize görä, Sizi ýüzüňizdäki sepgiller (wesnuşka) biynjalyk edýän bolmaly. Sepgiller ýaz we tomus paslynyň gelip, gün söhleleriniň ýitileşmegi bilen köpelip has bildirýändigi bellidir. Olary düýbünden aýryp bolmasa hem, ýörite agardyjy ýapgylar, lazer hem-de mezoterapiýa ýaly ýörite kosmetologiki çäreler bilen solduryp, kosmetiki netijäni gazanmak mümkindir. Bu babatda geçirilmeli çäreler we peýdaly maslahatlary almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýüzdäki pigmentli menekleriň döreme sebäpleri we olary aýyrmagyň usullary" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3966 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gulsat

Nadip ayyrmaly

 
  1. Dayanc

Yuzdaki menekleri ayyrmagyn yollary

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location