Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MYŞSALARY NÄDIP ÖSDÜRMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Myşsalary ösdürmek isleýän sport türgenleri üçin esasy iýmitlenmäniň ýanyndan  ýörite goşundylary  kabul etmek peýdalydyr. Ol goşundylara protein içgisi, arginin, glýutamin, kreatin, leýsin aminoturşulyklary saklaýan serişdeler degişlidir. Ondan başga-da, bedeniň ýokary kuwwatlylygyny üpjün etmek üçin uglewodlara baý içgi-geýnerler ulanylýar. Olaryň düzüminiň 50-80%-ni uglewodlar, 15-30%-ni bolsa beloklar tutup, olar öz düzüminde ýumurtga belogyny, süýdi, däneli önümleri saklaýarlar. Belokly goşundylary sport harytlary satylýan dükanlardan tapyp bolar. Bedene belogyň köp mukdarynyň düşmeginiň alyş-çalyş ýagdaýlara ýaramaz täsir edip biljekdigini göz öňüne tutyp, olary kabul edip başlamazdan öň, öz halypaňyz bilen maslahatlaşmak dogry bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4704 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gokhan

Hormatly lukman soragymy kanagatlandyrmagynyzy siDen hayys etyarin

 
  1. Gokhan

Hormatly lukman myssalamy osdurmek ucin sport we suyahatcylyk inistutyndaky talyp hem ol ysdangis son bilen maslahatlasdym bolyn on aytmagyna gora icyan myssalary osdiryan witamin dermanlary icyandigini we ol derman organizime zyyansyzdygyny...

Hormatly lukman myssalamy osdurmek ucin sport we suyahatcylyk inistutyndaky talyp hem ol ysdangis son bilen maslahatlasdym bolyn on aytmagyna gora icyan myssalary osdiryan witamin dermanlary icyandigini we ol derman organizime zyyansyzdygyny aytdy lukman ysdangislen ulanyan derman witaminini barada aydaysynyz we ony ulansam nahili bolarka doly we umumy maglumat berseniz sizden hosal bolardym sag bolyn?

Dowamy
 
  1. Gulamjan

Lukman DANABOL DIYEN. Derman Hakda aytsanyz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location