Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ENDAMDAKY DÜWÜRTIKLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.43 (7 Ses)

Hormatly Ejebaý!

Bedeniň otyrýer böleginde ýag çykarýan mäzleriň az mukdarynyň ýerleşmegi, onuň derisiniň guraksy bolmagyna hem-de içki eşikler bilen galtaşanda ýa-da uzak wagt oturlanda düwürtikleriň döremeginiň sebäbi bolup biler. Ondan başga-da, bedeniň gormonal bozulmalary, üşemek, derlegenlik, allergiki täsirliligiň ýüze çykmagy hem otyrýerde düwürtikleriň döremegine getirip bilýändir.

Düwürtiklerden dynmak ugrunda  alnyp barylmaly çäreleriň iň esasy bölegi-öz kabul edýän iýmitiňize üns berip, ýiti hem-de ýagly tagamlaryň mukdaryny azaltmakdyr. Otyrýerde çykan düwürtiklerden dynmak üçin aşakdaky maslahatlary bermek bolar:

♦ Pamyk oralan taýajygy salisil melhemine batyryp, günde 2 gezek düwürtiklere çalyň. Derini ýakma howpynyň barlygyny göz öňüne  tutyp, emaý bilen çalyň.

♦ Täze dörän düwürtikleri ýod bilen hem işleme peýdaly netijeleri berip biler.

♦ Düwürtikleri aýyrmakda baziron derman serişdesi hem peýdaly bolup, ol ýokançlyklary öldürmäge we deriniň guramagynyň öňüni almaga kömek edýär.

♦ Derini duz bilen süpürme, çopantelpekden, çereda otundan taýynlanan gaýnatmalar bilen ýuwunma, ol otlary legene salyp 10-15 minut oturma hem peýdaly netijeleri berýändir.

♦ Ýaşyl palçykdan taýynlanan ýapgylary hepdede 1-2 gezek ulanma hem peýdalydyr. Palçygy suw bilen garyp, derä çalyp 30 minut saklamalydyr we soň ýuwup aýyrmalydyr.

♦ Deri öýjükleriniň kadaly täzelenip durmagyna A witamini öz täsirini ýetirýändir. A witamininiň gerdejiklerini ulanma (lukmanyň maslahatyndan soň) hem-de ony saklaýan melhemleri (Radewit, Widestim, retin melhemi) zeperlenen derä çalma peýdaly netijeleri berip bilýändir.

♦ Içki eşikleriň pagtadan taýynlananlaryny ulanmaga çalşyň. Owadan, ýöne sintetik süýümlerden taýynlanan eşikleri geýmäň.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2747 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Begenc

Hichili ayrlanok nace yyl bari peydaly derman bar bolsa adyny berayin

 
  1. babajan

Yuzdaki duwurtikleri nadip ayyrmaly doly maglumat berin

 
  1. ejebay

sagbolun lukman maslahatynyz ucin

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location