Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAÇ OTURTMAK ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Saç oturtmak çäresiniň howplulygy, ony geçirmegiň usulynyň saýlanşyna we hirurg lukmanyň hünärmenlik derejesine köp derejede baglydyr. Häzirki wagtda ulanylýan usullar saglyk üçin howpsyzdyr we gaýraüzülmelere getirýän däldir. Ýöne saç oturtma operasiýasyny geçirmäge garşy görkezmeler hemişe anyklanylmalydyr. Deriniň ýiti ýokançly keselleri dörän halatynda we ganyň lagtalanmagynyň pesliginden ejir çekýän adamlara bu çäräni geçirmek bolýan däldir. Şeýle-de, süýjikeselli adamlarda saç otutmak kosmetiki bejergisi seresaplylyk bilen geçirilmelidir.

Saýtyň lukmany.

  • 1966 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. saytyn okyjysy

Beren maslahatynyz ucin sag bolun hormatly lukman

 
  1. Lukman

Hormatly okyjy!<br /> Saçyň selçeňleşen ýerlerini syrdyrmak saçyň gür ösmegine getirip bilmez,çünki saçyň ösme häsiýeti,şol sanda gürlüligi hem nesil yzarlaýjylyk sypatlaryna,bedeniň endokrin ulgamynyň hem-de alyş-çalyş hadysalarynyň ýagdaýyna...

Hormatly okyjy!<br /> Saçyň selçeňleşen ýerlerini syrdyrmak saçyň gür ösmegine getirip bilmez,çünki saçyň ösme häsiýeti,şol sanda gürlüligi hem nesil yzarlaýjylyk sypatlaryna,bedeniň endokrin ulgamynyň hem-de alyş-çalyş hadysalarynyň ýagdaýyna bagly bolup durýandyr.Edil şonuň ýaly hem, saçlaryň ösme tizligi bedendäki testosteronyň,käbir mineral duzlaryň (meselem,kalsiý we selen)we witaminleriň derejesine baglydyr.

Dowamy
 
  1. saytyn okyjysy

Hormatly lukman! Sacyn dushyan selchenlenen yerlerni syrdyrmak taze sacyn osmegini peydalymy ya zyyanlymy?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location