Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DERÄ ÇÜMEN DEL JISIMLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.46 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Beden dokumalaryna çümen del jisimleriň daşy (aýna bölejigi, agaç gyryndysy we baş.) birleşdiriji dokuma bilen örtülip, olar hiç ýere süýşmeýärler. Eger Sizi aýna bölejikleri çümen ýerde çişginlilik, gögermeler we başga deriniň üýtgemeleri, agyrylar biynjalyk etmeýän bolsa, howatyrlanmaga esas ýokdur. Ýumşak dokumalarda uzak duran del jisimleri çykarmagyň, onuň galdyrylan ýagdaýynda bolup biljek alamatlardan has köp gaýraüzülmelere getirip bilýändigi üçin, del jisimler belli bir görkezmeler esasynda çykarylýandyr.

Eger Siz dörän ýagdaýy has anyklaşdyrmak isleýän bolsaňyz, onda hirurg lukmanyna ýüz tutuň. Ol öz barlagyndan soň, rentgen barlagynyň kömegi bilen del jisimleriň ýakyn agzalar bilen gatnaşygyny anyklamaga we ýagdaýy aýdyňlaşdyrmaga kömek edip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2027 gezek okalan