Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DERI KESELLERINE DEGIŞLI MASLAHAT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.93 (15 Ses)

Hormatly okyjy!

Sizi biynjalyk edýän alamatlar diňe bir allergiki täsirliligiň netijesinde döremän, olar psoriaz, deriniň kömelekli zeperlenmeleri, ihtioz, kepek görnüşli lişaý ýaly kesellere hem mahsusdyr. Şol sebäpli hem, deri üýtgeşmeleriň ýagdaýyny görmezden belli bir maslahat bermek kynçylyk döredip, ýalňyşlyklara sezewar edip biler. Kadaly gözegçilik edilip, degişli tapgyrlaýyn bejergini almak maksady bilen dermatolog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5914 gezek okalan