Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DERI KESELLERINE DEGIŞLI MASLAHAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Sizi biynjalyk edýän alamatlar diňe bir allergiki täsirliligiň netijesinde döremän, olar psoriaz, deriniň kömelekli zeperlenmeleri, ihtioz, kepek görnüşli lişaý ýaly kesellere hem mahsusdyr. Şol sebäpli hem, deri üýtgeşmeleriň ýagdaýyny görmezden belli bir maslahat bermek kynçylyk döredip, ýalňyşlyklara sezewar edip biler. Kadaly gözegçilik edilip, degişli tapgyrlaýyn bejergini almak maksady bilen dermatolog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 3563 gezek okalan

Teswirler (10)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Sageldi

Elime allergiye ordi nadip ayyrmaly

 
 1. maysa

Mensturasiya vagtynda kalsiy glukonat ukoly ursan bolyarmy

 
 1. gülay

menin yüzümde yakal bar 10 yyl bâri durmuşa çykmakamam bardy her hili krem çalyp gördüm peydasy bolmady hayyş edyân lukmanlar bejergisi barmyka

 
 1. okyjy

YuZde yzly yzyna esasan gysanda oryan gyzyl, usti irinli duwurtikden dynmak ucvn oy shertlerinde tayynlanyan yapgy barmy.

 
 1. okyjy

Salam lukman

 
 1. Perman

Salam lukman menin bedenimde arka tarapymda bowregimin towtowereginde gän yaly zatlar doredi gatyrak bassañ agyrýar sona näme çäre bar

 
 1. Artyk

Lukman haysy lykmanlara yuz tutsam bolarka?

 
 1. Lukman

Artyk!<br /> Anyk maslahat berme zerurlygy hemişe barlag geçirme talabyny ýüze çykarýar.Siziň belleýän alamatlaryňyz ujydyň kellesiniň kömelekli zeperlenmesi, galtaşykly mollýusk ýa-da papillomawirus zeperlenmesini güman etmäge esas...

Artyk!<br /> Anyk maslahat berme zerurlygy hemişe barlag geçirme talabyny ýüze çykarýar.Siziň belleýän alamatlaryňyz ujydyň kellesiniň kömelekli zeperlenmesi, galtaşykly mollýusk ýa-da papillomawirus zeperlenmesini güman etmäge esas döredýär.Şahsy arassaçylyk düzgünleri ýetmezçilik eden halatlarynda hem, ýag çykarýan mäzleriň dykylmagy netijesinde ak düwürtikler döräp biler. Örgünleriň anyk görnüşini kesgitlemek üçin, näme-de bolsa, lukmanyň barlagyny geçmek netijeli bolardy.

Dowamy
 
 1. Artyk

Salam lukman. Men 25 yashymda. Mashgalaly. Meni jynsy agzamyn towereginde doreyan siññile meñzesh ak düwrtikler binjalyk edyar. Siz maña onuñ sebabini hemde bejergisi barada maslahat berseniz minnetdar bolardym. Bu yagday uc ay bari dowam edyar....

Salam lukman. Men 25 yashymda. Mashgalaly. Meni jynsy agzamyn towereginde doreyan siññile meñzesh ak düwrtikler binjalyk edyar. Siz maña onuñ sebabini hemde bejergisi barada maslahat berseniz minnetdar bolardym. Bu yagday uc ay bari dowam edyar. Ol duwrtikler onkisinden has kopelip gijeleme dorap baslady. Men bu barada hic hili lukmana yuz tutmadym. Siziñ jogabynyza garashyan lukman

Dowamy
 
 1. Akmuhammet

Salam hormatly lukman. Menin elime ayagyma gijelewik yara cykdy. Men deri keseller bollinsa bardym maz yazyp berdiler shol mazyn hatyny yitirdim nahili mazlar komek edip biler yene bardym welin şol mazy bollinsada aydyp bermediler

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location