Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝANYKDAN SOŇ ÝARANYŇ BITMEGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýanykdan soň, ýanan deriniň ýerine täze deri gatlagynyň emele gelmegi belli bir wagt araçägini talap edýändir. Arassa bitip barýan ýarada dikeldiji hadysalary tizleşdirmek üçin "Pantenol", "Apollo", "Kwotlan" ýaly melhemleri ulanmak maslahat berilýär. Bu melhemler esasy täsirinden başga-da, ýanan ýerde gödek tyg yzlarynyň emele gelmeginiň öňüni alýandyr. Deriniň dikelme häsiýetini güýçlendirmek maksady bilen soňky ýyllar lazer şöhleleriniň pes tolkunlary hem üstünlikli ulanylýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2317 gezek okalan