Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SÜÝT ÖNÜMLERINIŇ PEÝDASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.08 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Süýt önümleri öz köpdürlüligi bilen tapawutlanyp, olaryň  düzümindäki belogyň, kalsiý mineralynyň ýokary mukdary bu önümleriň esasy gymmatlygyny düzýändir. Süýt belogy aňsatlyk bilen aminoturşulyklara dargap aňsat özleşýändir. Süýdiň düzümindäki süýt turşadyjy bakteriýalar içegeleri peýdaly bakteriýalar bilen baýlaşdyryp, içege disbakteriozynyň öňüni alýandyr. Şonuň üçin turşadylan süýt önümlerini iýmit-siňdiriş  agzalarynyň keselleriňde kabul etmek peýdalydyr. Ýokary ýaglylykly süýdi, dorogy, peýniri, gaýmagy beden agramynyň ýetmezçiliginden kösenýän adamlara kabul etmek peýdalydyr. Tersine, ateroskleroz, ýürek kesellerinden, semizlikden ejir çekýän adamlar pes we orta  ýaglylykly süýt önümlerine ýykgyn etmelidir.

Hemme peýdaly önümlerde bolşy ýaly, süýt önümlerini hem, belogyň dargama önümleriniň bedende  toplanma ýagdaýynyň öňüni almak maksady bilen, belli bir çäkli  kabul etmelidir. Bir günde ýaş adamlara  süýt ýagynyň 50 gramyny, gartaşan adamlara bolsa 20-30 gramyny kabul etme maslahat berilýär. Ýokary kuwwatlylykly dorogy we peýniri  hepdede 2-3 gezekden  köp iýmeli däldigini we olaryň bir gezekki mukdarynyň 100-150 gramdan köp bolmaly däldigini belläsimiz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3296 gezek okalan

Teswirler (7)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Düýe süydiniň nähili peydasy bar.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Käbir adamlar altmyş ýaşdan soň süýdüň bedeniň mümkinçiliklerine görä içmeli däldigini magtaýarlar. Men ony ret edip altmyş ýedi ýaşymda bolsamam ýagdaýyma görä içýärin. Onsoňam düzüminde kalsiý köp bolmagy sebäpli meniň süňklerim üçin ol...

Käbir adamlar altmyş ýaşdan soň süýdüň bedeniň mümkinçiliklerine görä içmeli däldigini magtaýarlar. Men ony ret edip altmyş ýedi ýaşymda bolsamam ýagdaýyma görä içýärin. Onsoňam düzüminde kalsiý köp bolmagy sebäpli meniň süňklerim üçin ol derwaýys gerek.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Süýdi aşgazanda özleşdirýän fermentiň ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda gowysy ulanmadygyň ýagşy. Başga ýagdaýda süýdüň siňmesi hubata öwrüläýýär.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hormatly saýtyň okyjysy! Seniň süýt önümleri hakynda beren soragyň örän ýerlikli. Ol önümler adam bedenine peýdalylygy bilen belli bolup, örän gerekli bolan gök we miweler ýaly iýmit siňdiriş agzalarynda ýeňil özleşmek bilen siňýär.

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Uly adamlaryň käbirleriniň kofe içgisine endik edişi ýaly, çagalaryň hem birnäçesi her gün ony adaty içgä öwürýärler. Sebäbi süýt içeninden soň olar özlerini rahat duýýarlar. Ikinjiden hem ösüp barýan beden üçin örän derwaýys maddalaryň çeşmesi...

Uly adamlaryň käbirleriniň kofe içgisine endik edişi ýaly, çagalaryň hem birnäçesi her gün ony adaty içgä öwürýärler. Sebäbi süýt içeninden soň olar özlerini rahat duýýarlar. Ikinjiden hem ösüp barýan beden üçin örän derwaýys maddalaryň çeşmesi bolup durýar.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Adamzat ýaşaýyşynyň köp asyrlara çekýän dowamynda düzümi boýunça peýdaly taraplaryna görä köp görnüşdäki süýtler mümkinçilige görä ulanylýarlar. Ene süýdi, sygyr, geçi, goýun, düýe, baýtal süýtleri we şuňa meňzeşler adamlaryň ýanbermez...

Adamzat ýaşaýyşynyň köp asyrlara çekýän dowamynda düzümi boýunça peýdaly taraplaryna görä köp görnüşdäki süýtler mümkinçilige görä ulanylýarlar. Ene süýdi, sygyr, geçi, goýun, düýe, baýtal süýtleri we şuňa meňzeşler adamlaryň ýanbermez howandarlarydyrlar.

Dowamy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Süýt içilýän suw däl. Şonuň üçinem çagalar we uly adamlar ony iýmit siňdiriş agzalarynyň mümkinçiligine görä ulanmaly.

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location