DUZSYZ IÝMEGIŇ PEÝDASY WE ZYÝANY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Elbetde, nahar duzynyň aşa köp kabul edilmegi bedende suwuklygyň saklanyp çişginliligiň döremeginiň, gan basyşynyň ýokarlanmagynyň, ýürek-damar ulgamynyň işiniň bozulmalarynyň döremeginiň sebäbi bolup bilýändir. Şol sebäpli hem, ýürek-damar ulgamynyň kesellerinden ejir çekýän näsaglara duzy çäklendirmek maslahat berilýändir.

Başga tarapdan bolsa, nahar duzy, has takygy natriý mineraly suw-mineral deňagramlylygyny saklap, beden öýjüklerinde bolup geçýän hadysalary sazlamaga işjeň gatnaşýandyr. Şonuň ýaly hem, ol kaliý mineralynyň alyş-çalşygyna gatnaşyp, bedende bolup geçýän biologiki hadysalaryň geçmegine möhüm täsirini ýetirýändir.

Şonuň üçin hem, hemme zatdada çäkliligiň möhüm bolşy ýaly, nahar duzynyň ulanylşynda hem kadany saklamak möhümdir. Nahar duzynyň bir gije-dündizde maslahat berilýän mukdary – 9-10 gramm.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 320 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location