Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZYL MEÝ DIÝLIP NÄMÄ AÝDYLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly Şatlyk!

Türkmen dilinde wino içgisini "meý, şerap, çakyr" diýip atlandyrýarlar. Ýasalyş tehnologiýasyna baglylykda onuň gyzyl, ak, gury, ýarymgury, süýjüli, az süýjülikli görnüşlerini tapawutlandyrýarlar. Şerabyň saglyga edýän täsiri entek doly öwrenilen däldir. Geçirilen köpsanly barlaglar şerabyň (şol sanda gyzyl şerap hem) kadaly mukdarda kabul edilmegi ýüregiň infarktynyň döreme töwekgelçiligini peseldýändigini görkezdi. Bu ýagdaý, şerabyň gany "peýdasyz" holesterinden arassalap, damarlaryň diwarynda ýygnanmagynyň öňüni alýandygy bilen düşündirilýär. Alymlaryň köpüsi şerabyň peýdaly häsiýetlerini onuň düzüminde saklanýan biologiki işjeň maddalar bilen baglanyşdyrýarlar. Olara flawonoidler, kwersetin, resweratrol degişlidir. Barlaglaryň görkezişi ýaly, resweratrol nerw öýjükleriniň dargamagynyň öňüni alýanlygy üçin, antioksidant käbir nerw kesellerini bejermekde peýdaly bolup biler. Ondan başga-da, şerapda bar bolan tanin hem adam saglygy üçin örän peýdaly maddadyr.

Agzalan antioksidantlar dişiň we diş etiniň keselleriniň öňüni almaga hem ýardam berýärler. Şerabyň peýdaly häsiýetlerini bilmek, ony kadasyz, yzygider, gözegçiliksiz kabul etmäge esas berýän däldir.

Her niçik hem bolsa, şerap alkogol içgileriniň hataryna girip, ony köp kabul etme arakhorluk keseliniň döremegine, beýnä gan inme ýagdaýyna, bagryň we iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerine getirip biljekdigini ýatdan çykarmaň. Peýdaly häsiýetlerine garamazdan, köp ýagdaýlarda bolşy ýaly, şerap içmede hem çäkliligi saklama peýdalydyr.

Hormat bilen, Lukman.

  • 1873 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location