Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GYZLAR NÄME ÜÇIN ŞEÝLE BOLÝARLAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.61 (23 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýal-gyzlaryň hemişe döwrebap geýinmäge çalşyp, döwrüň modasyna eýerýänligini unutmaň. Bu asyrlar boýy hem şeýle bolupdyr. Ýöne bu gözel bolmak ugrundaky islegleriň aňyrsynda näme ýatyr: döwrüň üýtgemegimi ýa-da gyzlaryň seksuallygynyň artmagy?

Bu soraga jogap bermek üçin geliň tebigata ýüzleneliň. Tebigatda haýwanlaryň urkaçysy (gyzlar meni şeýle meňzetmäm üçin bagyşlasynlar) köpelme döwri gelende öz durkuny täzeleýär: ýylanlar gowuny, guşlar ýeleklerini, haýwanlar tüýüni çalyşýarlar, olaryň çykarýan sesi, bedeniniň ysy (feramonlar) hem üýtgäp, erkek görnüşiniň ünsüni çekmäge gönükdirilen bolýandyr. Olar şeýle hereketler bilen özüne mynasyp taý gözläp, nesil dowam etmek (köpelmek) işini amala aşyrýarlar. Ewolýusiýa netijesinde adam has öňe gidip, jemgyýetçilik kada-düzgünlerine laýyklykda ýaşamaga endik eden hem bolsa, onuň hem tebigatyň "önümidigini" ýatdan çykarmaly däldir.

Aýal-gyzlaryň özüne timar berip geýinmeginiň esasy maksady hem, garşydaş jynsa gowy  görünmegiň synanyşygydyr. Hatda iň agras gyz, öz öňünde boýun almasa hem, şu maksat üçin geýinmäge we ýüzüni timarlamaga çalyşýar.

Jemgyýetdäki ahlaklylyk düzgünleri bolsa, aýalyň we erkegiň seksual isleglerini bir kada çäklerinde saklamaga kömek edýändir. Bu bizi jandarlardan tapawutlandyrýan häsiýetleriň biri bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 9111 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Senem

Soňky onbäş ýyllardan gowrak bäri döwürde gyzlaryň seksuallaşmagynyň sebäpleri durmuşyň üýtgemegi bilen baglymyka diýýärin.Sowetler döwründe obalarda we şäherlerde işsiz, okuwsyz gezip ýöreni barmak basyp sanaýmalydy. Indi bolsa okuwa ýerleşmäň...

Soňky onbäş ýyllardan gowrak bäri döwürde gyzlaryň seksuallaşmagynyň sebäpleri durmuşyň üýtgemegi bilen baglymyka diýýärin.Sowetler döwründe obalarda we şäherlerde işsiz, okuwsyz gezip ýöreni barmak basyp sanaýmalydy. Indi bolsa okuwa ýerleşmäň kynçylygy we işsizlik gyzlary durmuşyň esasy aladalaryndan gapdala sowdy we başga tarapa öwürdi.

Dowamy
 
  1. Misgin.

Gyzlaryň käbirleriniň başy çaşýan ýaly. Dogrymy aýtsam, seksual boljak bolup ýüzlerini kosmetiki serişdeleri bilen aşa boýap, aýratyn hem telewideniýede çykyş edenlerinde seretseň duranja bir masgarabaza meňzeýärler, köýneklerini aşa dar...

Gyzlaryň käbirleriniň başy çaşýan ýaly. Dogrymy aýtsam, seksual boljak bolup ýüzlerini kosmetiki serişdeleri bilen aşa boýap, aýratyn hem telewideniýede çykyş edenlerinde seretseň duranja bir masgarabaza meňzeýärler, köýneklerini aşa dar tikdirip, ýöränlerinde bir tarapyndan göterip gezip ýörmeklerine näme diýseň diýäýmeli,

Dowamy
 
  1. Gerçek

Şu Sorag mende hem bardy:<br />Gaty dogry jogap beripsiñiz Lukman sag boluñ.

 
  1. Nurberdi

Bu soragy yerlikli beripdirler we oña yerliki jogap hem yazylypdyr.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location