Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ADAMYŇ BEDENINDÄKI TÜÝLERINI ÜTMEGI WE ÝATKEŞLIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.50 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkek adamyň öz ýüzüniň tüýlerini aýyrmagy (ütmegi hem) kähalatlarda ýüzüň derisiniň gyjyndyrylmagyna getiräýmese, başga howply täsiriniň bolup bilmejekdigini belläsim gelýär.

Ýüzüň tüýüniň ütülmegi bilen ýatkeşligiň peselmeginiň arasynda hiç hili baglanyşyk ýok.

Ýatkeşligiň peselmeginiň sebäpleri we ony ýokarlandyrmagyň usullary barada has doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýatkeşlik" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2414 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location